کلکسیون کاما

کلکسیون کاما

عکس‌های نمایشگاه


آثار هنری

گالری کاما | ابراهیم فرجی | بدون عنوان

ابراهیم فرجی (ت‌.‌ت‌. 1319)
بدون عنوان, 1346

امضا شده, 1346 رنگ و روغن روی بوم 120 x 90 cm

گالری کاما | ابراهیم فرجی | بدون عنوان

ابراهیم فرجی (ت‌.‌ت‌. 1319)
بدون عنوان, 1345

امضا شده, 1345 رنگ و روغن روی بوم 120 x 90 cm

گالری کاما | بابک روشنی نژاد | به چپ چپ شماره ۲

بابک روشنی نژاد (ت‌.‌ت‌. 1356)
به چپ چپ شماره ۲, 1392

شخصیت امضا شده, 1392 رنگ و روغن روی بوم 200 x 180 cm

گالری کاما | عادل یونسی | بدون عنوان

عادل یونسی (ت‌.‌ت‌. 1364)
بدون عنوان, 1395

امضا شده, 1395 آکریلیک و رنگ و روغن روی بوم 260 x 171 x 4 cm

گالری کاما | بابک روشنی نژاد | به چپ چپ شماره ۳

بابک روشنی نژاد (ت‌.‌ت‌. 1356)
به چپ چپ شماره ۳, 1392

شخصیت امضا شده, 1392 رنگ و روغن روی بوم 200 x 180 cm

گالری کاما | ابراهیم فرجی | بدون عنوان

ابراهیم فرجی (ت‌.‌ت‌. 1319)
بدون عنوان, 1345

امضا شده, 1345 رنگ و روغن روی بوم 120 x 90 cm

گالری کاما | ابراهیم فرجی | بدون عنوان

ابراهیم فرجی (ت‌.‌ت‌. 1319)
بدون عنوان, 1344

امضا شده, 1344 رنگ و روغن روی بوم 120 x 90 cm

گالری کاما | عادل یونسی | بدون عنوان

عادل یونسی (ت‌.‌ت‌. 1364)
بدون عنوان, 1395

امضا شده, 1395 اکریلیک و رنگ و روغن روی بوم 170 x 230 x 4 cm