اﯾﻨﺠﺎ


نمایشگاهها

گالری کاما | ویدا جیلانچی | Exhibition | آرامش معاصر

گالری تهران

آرامش معاصر

نمایشگاه انفرادی, 26 مرداد - 13 شهریور


آثار دیگر ویدا جیلانچی

گالری کاما | ویدا جیلانچی | ﯾﮏ روز ﺧﻮب

ویدا جیلانچی (ت‌.‌ت‌.1365)

ﯾﮏ روز ﺧﻮب , 1397

آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ امضا شده, 1397 اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روی ﺑﻮم 80 x 120 x 2 cm

گالری کاما | ویدا جیلانچی | ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ

ویدا جیلانچی (ت‌.‌ت‌.1365)

ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ , 1397

آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ امضا شده, 1397 اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روی ﺑﻮم 80 x 120 x 2 cm

گالری کاما | ویدا جیلانچی | آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ

ویدا جیلانچی (ت‌.‌ت‌.1365)

آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ , 1396

آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ امضا شده, 1396 اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روی ﺑﻮم 100 x 120 x 2 cm

گالری کاما | ویدا جیلانچی | دﯾﺮوز ﻣﻌﺎﺻﺮ

ویدا جیلانچی (ت‌.‌ت‌.1365)

دﯾﺮوز ﻣﻌﺎﺻﺮ , 1397

آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ امضا شده, 1397 اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روی ﺑﻮم 100 x 120 cm

گالری کاما | ویدا جیلانچی | ﮐﺎدو

ویدا جیلانچی (ت‌.‌ت‌.1365)

ﮐﺎدو , 1396

آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ امضا شده, 1396 اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روی ﺑﻮم 100 x 80 x 2 cm

گالری کاما | ویدا جیلانچی | روز ﻃﻼﯾﯽ

ویدا جیلانچی (ت‌.‌ت‌.1365)

روز ﻃﻼﯾﯽ , 1397

آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ امضا شده, 1397 اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روی ﺑﻮم 80 x 100 x 2 cm

گالری کاما | ویدا جیلانچی | ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎر

ویدا جیلانچی (ت‌.‌ت‌.1365)

ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎر , 1397

آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ امضا شده, 1397 رﻧﮓ روﻏﻦ روی ﺑﻮم 100 x 120 x 2 cm

گالری کاما | ویدا جیلانچی | ﮔﺬران

ویدا جیلانچی (ت‌.‌ت‌.1365)

ﮔﺬران , 1397

آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ امضا شده, 1397 رﻧﮓ و روﻏﻦ روی ﺑﻮم 80 x 100 x 2 cm

گالری کاما | ویدا جیلانچی | ﺑﯽ ﻫﻮﯾﺘﺎن

ویدا جیلانچی (ت‌.‌ت‌.1365)

ﺑﯽ ﻫﻮﯾﺘﺎن , 1397

آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ امضا شده, 1397 اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روی ﺑﻮم 100 x 120 x 2 cm

گالری کاما | ویدا جیلانچی | پی ام

ویدا جیلانچی (ت‌.‌ت‌.1365)

پی ام , 1396

آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ امضا شده, 1396 آکریلیک روی بوم 80 x 100 x 2 cm

گالری کاما | ویدا جیلانچی | ﺑﯽ ﻗﺮار

ویدا جیلانچی (ت‌.‌ت‌.1365)

ﺑﯽ ﻗﺮار , 1396

آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ امضا شده, 1396 اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روی ﺑﻮم 100 x 60 x 2 cm

گالری کاما | ویدا جیلانچی | ﻟﻐﺖ ب ﺟﺎ

ویدا جیلانچی (ت‌.‌ت‌.1365)

ﻟﻐﺖ ب ﺟﺎ , 1396

آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ امضا شده, 1396 اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روی ﺑﻮم 80 x 100 x 2 cm

گالری کاما | ویدا جیلانچی | ﻣﺸﻮرت زرد

ویدا جیلانچی (ت‌.‌ت‌.1365)

ﻣﺸﻮرت زرد , 1397

آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ امضا شده, 1397 اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روی ﺑﻮم 80 x 80 x 2 cm

ویدا جیلانچی

اﯾﻨﺠﺎ - 1397

از مجموعه آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روی ﺑﻮم 100 x 120 x 2 cm امضا شده در پایین راست CoA no. 1808081350576

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری