بدون عنوان


نمایشگاهها

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | Exhibition | نقش خیال

گالری تهران

نقش خیال

نمایشگاه انفرادی, 15 دی - 26 دی


آثار دیگر تارا خوش‌نشین

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | فتحعلی شاه

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌.1360)

فتحعلی شاه , 1393

شاهان ایران امضا شده, 1393 ترکیب مواد روی بوم 120 x 80 x 1.5 cm

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | خوان اول

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌.1360)

خوان اول , 1393

شاهنامه امضا شده, 1393 اکریلیک و ترکیب مواد روی بوم 100 x 140 x 2.5 cm

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | کیکاووس

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌.1360)

کیکاووس , 1393

شاهنامه امضا شده, 1393 اکریلیک و ترکیب مواد روی بوم 100 x 140 x 2.5 cm

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | مظفرالدین شاه

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌.1360)

مظفرالدین شاه , 1393

شاهان ایران امضا شده, 1393 ترکیب مواد روی بوم 80 x 140 x 1.5 cm

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | خوان هفتم

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌.1360)

خوان هفتم , 1393

شاهنامه امضا شده, 1393 اکریلیک و ترکیب مواد روی بوم 100 x 140 x 2.5 cm

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | سیاوش

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌.1360)

سیاوش , 1394

شاهنامه امضا شده, 1394 اکریلیک وترکیب مواد روی بوم 100 x 140 x 2.5 cm

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | خوان ششم

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌.1360)

خوان ششم , 1393

شاهنامه امضا شده, 1393 اکریلیک و ترکیب مواد روی بوم 100 x 140 x 2.5 cm

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | خوان سوم

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌.1360)

خوان سوم , 1393

شاهنامه امضا شده, 1393 اکریلیک وترکیب مواد روی بوم 100 x 140 x 2.5 cm

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | بدون عنوان

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1393

اتو منقوش امضا شده, 1393 اکریلیک روی چوب 100 x 35 x 32 cm

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | بدون عنوان

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1395

اتو منقوش امضا شده, 1395 اکریلیک روی چوب 93 x 30 x 26 cm

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | بدون عنوان

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1394

نوستالژی امضا شده, 1394 اکریلیک روی فلز 41 x 17 x 17 cm

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | بدون عنوان

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1393

گل و مرغ امضا شده, 1393 ترکیب مواد روی بوم 150 x 100 x 1.5 cm

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | بدون عنوان

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1393

گل و مرغ امضا شده, 1393 ترکیب مواد روی بوم 120 x 100 x 1.5 cm

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | بدون عنوان

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1393

گل و مرغ امضا شده, 1393 ترکیب مواد روی بوم 100 x 80 x 1.5 cm

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | بدون عنوان

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1393

شاهان ایران امضا شده, 1393 ترکیب مواد روی بوم 100 x 80 x 1.5 cm

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | بدون عنوان

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1396

امضا شده, 1396 اکریلیک روی چوب 82 x 71 x 32 cm

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | بدون عنوان

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1396

نوستالژی امضا شده, 1396 اکریلیک روی فلز 41 x 28 x 29 cm

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | بدون عنوان

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1395

امضا شده, 1395 اکریلیک روی فلز و شیشه 27 x 13 x 10 cm

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | بدون عنوان

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1395

امضا شده, 1395 اکریلیک روی چوب 88 x 45 cm

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | بدون عنوان

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1394

امضا شده, 1394 اکریلیک روی فلز 28 x 20 x 14 cm

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | بدون عنوان

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1394

امضا شده, 1394 اکریلیک روی چوب 86 x 15 cm

تارا خوش‌نشین

بدون عنوان - 1394

اکریلیک روی چوب 106 x 107 x 30 cm امضا شده در بالا CoA no. 1712281446186

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری