نسا


نمایشگاهها

گالری کاما | سهیلا پولادزاده | Exhibition | مایم

گالری تهران

مایم

نمایشگاه انفرادی, 29 آذر - 04 دی


آثار دیگر سهیلا پولادزاده

گالری کاما | سهیلا پولادزاده | کوری عصا کش کور دیگر

سهیلا پولادزاده (ت‌.‌ت‌.1362)

کوری عصا کش کور دیگر , 1397

مایم امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 150 x 200 x 4 cm

گالری کاما | سهیلا پولادزاده | نبرد

سهیلا پولادزاده (ت‌.‌ت‌.1362)

نبرد , 1398

مایم امضا شده, 1398 ترکیب مواد روی بوم 100 x 100 x 3 cm

گالری کاما | سهیلا پولادزاده | مراسم تدفین یک نقاش

سهیلا پولادزاده (ت‌.‌ت‌.1362)

مراسم تدفین یک نقاش , 1396

مایم امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 130 x 160 x 3 cm

گالری کاما | سهیلا پولادزاده | بدون عنوان

سهیلا پولادزاده (ت‌.‌ت‌.1362)

بدون عنوان , 1396

مایم امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 150 x 100 x 3 cm

گالری کاما | سهیلا پولادزاده | بدون عنوان

سهیلا پولادزاده (ت‌.‌ت‌.1362)

بدون عنوان , 1398

مایم امضا شده, 1398 ترکیب مواد روی بوم 50 x 50 x 3 cm

گالری کاما | سهیلا پولادزاده | زندگی

سهیلا پولادزاده (ت‌.‌ت‌.1362)

زندگی , 2017

مایم امضا شده, 2017 ترکیب مواد روی بوم 80 x 100 x 3 cm

گالری کاما | سهیلا پولادزاده | بدون عنوان

سهیلا پولادزاده (ت‌.‌ت‌.1362)

بدون عنوان , 1398

مایم امضا شده, 1398 ترکیب مواد روی بوم 80 x 100 x 3 cm

گالری کاما | سهیلا پولادزاده | بدون عنوان

سهیلا پولادزاده (ت‌.‌ت‌.1362)

بدون عنوان , 1398

مایم امضا شده, 1398 ترکیب مواد روی بوم 100 x 100 x 3 cm

گالری کاما | سهیلا پولادزاده | بدون عنوان

سهیلا پولادزاده (ت‌.‌ت‌.1362)

بدون عنوان , 1398

مایم امضا شده, 1398 ترکیب مواد روی بوم 70 x 70 x 3 cm

گالری کاما | سهیلا پولادزاده | زندگی من

سهیلا پولادزاده (ت‌.‌ت‌.1362)

زندگی من , 1396

مایم امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 150 x 100 x 3 cm

سهیلا پولادزاده

نسا - 1398

از مجموعه مایم ترکیب مواد روی بوم 100 x 80 x 3 cm امضا شده در پایین چپ CoA no. 1912191104572

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری