بدون عنوان


نمایشگاهها

گالری کاما | سپیده اشرفی | Exhibition | ریشه های گم

گالری تهران

ریشه های گم

نمایشگاه انفرادی, 26 بهمن - 01 اسفند


آثار دیگر سپیده اشرفی

گالری کاما | سپیده اشرفی | بدون عنوان

سپیده اشرفی (ت‌.‌ت‌.1367)

بدون عنوان , 2018

امضا شده, 2018 آکریلیک روی بوم 100 x 100 cm

گالری کاما | سپیده اشرفی | بدون عنوان

سپیده اشرفی (ت‌.‌ت‌.1367)

بدون عنوان , 2017

امضا شده, 2017 ترکیب مواد روی کلاژ 60 x 33 cm

گالری کاما | سپیده اشرفی | بدون عنوان

سپیده اشرفی (ت‌.‌ت‌.1367)

بدون عنوان , 2018

امضا شده, 2018 آکریلیک روی بوم 160 x 80 cm

گالری کاما | سپیده اشرفی | بدون عنوان

سپیده اشرفی (ت‌.‌ت‌.1367)

بدون عنوان , 2018

امضا شده, 2018 آکریلیک روی بوم 150 x 90 cm

گالری کاما | سپیده اشرفی | بدون عنوان

سپیده اشرفی (ت‌.‌ت‌.1367)

بدون عنوان , 1394

امضا شده, 1394 آکریلیک روی بوم 60 x 120 x 4 cm

گالری کاما | سپیده اشرفی | بدون عنوان

سپیده اشرفی (ت‌.‌ت‌.1367)

بدون عنوان , 1397

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 85 x 45 x 4 cm

گالری کاما | سپیده اشرفی | بدون عنوان

سپیده اشرفی (ت‌.‌ت‌.1367)

بدون عنوان , 1393

امضا شده, 1393 ترکیب مواد روی بوم 120 x 60 x 4 cm

گالری کاما | سپیده اشرفی | بدون عنوان

سپیده اشرفی (ت‌.‌ت‌.1367)

بدون عنوان , 1397

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 142 x 92 x 4 cm

گالری کاما | سپیده اشرفی | بدون عنوان

سپیده اشرفی (ت‌.‌ت‌.1367)

بدون عنوان , 1397

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 120 x 100 x 4 cm

گالری کاما | سپیده اشرفی | بدون عنوان

سپیده اشرفی (ت‌.‌ت‌.1367)

بدون عنوان , 1396

امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 40 x 120 x 3 cm

گالری کاما | سپیده اشرفی | بدون عنوان

سپیده اشرفی (ت‌.‌ت‌.1367)

بدون عنوان , 1397

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 100 x 120 x 4 cm

گالری کاما | سپیده اشرفی | بدون عنوان

سپیده اشرفی (ت‌.‌ت‌.1367)

بدون عنوان , 1397

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 120 x 120 x 4 cm

گالری کاما | سپیده اشرفی | بدون عنوان

سپیده اشرفی (ت‌.‌ت‌.1367)

بدون عنوان , 1397

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 60 x 60 cm

گالری کاما | سپیده اشرفی | بدون عنوان

سپیده اشرفی (ت‌.‌ت‌.1367)

بدون عنوان , 1397

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 60 x 40 cm

سپیده اشرفی

بدون عنوان - 1397

ترکیب مواد روی بوم 75 x 60 x 5 cm امضا شده در پایین راست CoA no. 1902080924018

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری