بدون عنوان


نمایشگاهها

گالری کاما | مرتضی یزدانی | Exhibition | کاما چین

گالری باروک

کاما چین

نمایشگاه گروهی, 10 آبان - 14 آبان


آثار دیگر مرتضی یزدانی

گالری کاما | مرتضی یزدانی | بدون عنوان

مرتضی یزدانی (ت‌.‌ت‌.1359)

بدون عنوان , 1397

ریختار امضا شده, 1397 بدون عنوان 160 x 120 cm

مرتضی یزدانی

بدون عنوان - 1396

از مجموعه ریختار رنگ و روغن روی بوم 150 x 110 cm امضا شده در پایین چپ CoA no. 1910261348396

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری