بدون عنوان


نمایشگاهها

گالری کاما | محمد مقدسی | Exhibition | سکوت

گالری تهران

سکوت

نمایشگاه انفرادی, 11 مرداد - 16 مرداد


آثار دیگر محمد مقدسی

گالری کاما | محمد مقدسی | بدون عنوان

محمد مقدسی (ت‌.‌ت‌.1363)

بدون عنوان , 1398

صلح درون امضا شده, 1398 چوب افرا و راش 18 x 96 x 12 cm

گالری کاما | محمد مقدسی | بدون عنوان

محمد مقدسی (ت‌.‌ت‌.1363)

بدون عنوان , 1398

صلح درون امضا شده, 1398 چوب افرا 23 x 20 x 7 cm

گالری کاما | محمد مقدسی | اوج

محمد مقدسی (ت‌.‌ت‌.1363)

اوج , 1398

امضا شده, 1398 چوب افرا و آزاد 102 x 20 x 16 cm

گالری کاما | محمد مقدسی | بدون عنوان

محمد مقدسی (ت‌.‌ت‌.1363)

بدون عنوان , 1398

صلح درون امضا شده, 1398 جنس فلز آهن و چوب های کاج، افرا و راش 42 x 30 x 40 cm

گالری کاما | محمد مقدسی | رها

محمد مقدسی (ت‌.‌ت‌.1363)

رها , 1398

امضا شده, 1398 چوب افرا، نراد و آهن 48 x 120 x 19 cm

گالری کاما | محمد مقدسی | بدون عنوان

محمد مقدسی (ت‌.‌ت‌.1363)

بدون عنوان , 1398

صلح درون امضا شده, 1398 چوب چنار 185 x 27 x 27 cm

محمد مقدسی

بدون عنوان - 1398

از مجموعه صلح درون چوب افرا 29 x 23 x 11 cm امضا شده در پایین CoA no. 1907291235082

تک نسخه و منحصر بفرد

فروخته شده

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری