بدون عنوان


نمایشگاهها

گالری کاما | محمد على الله وردى پور | Exhibition | نگاره‌های شخصی

گالری تهران

نگاره‌های شخصی

نمایشگاه انفرادی, 27 دی - 02 بهمن


آثار دیگر محمد على الله وردى پور

گالری کاما | محمد على الله وردى پور | بدون عنوان

محمد على الله وردى پور (ت‌.‌ت‌.1347)

بدون عنوان , 1397

امضا شده, 1397 اکریلیک روی بوم 100 x 120 x 3 cm

گالری کاما | محمد على الله وردى پور | بدون عنوان

محمد على الله وردى پور (ت‌.‌ت‌.1347)

بدون عنوان , 1398

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 100 x 120 x 3 cm

گالری کاما | محمد على الله وردى پور | بدون عنوان

محمد على الله وردى پور (ت‌.‌ت‌.1347)

بدون عنوان , 1398

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 70 x 80 x 3 cm

گالری کاما | محمد على الله وردى پور | بدون عنوان

محمد على الله وردى پور (ت‌.‌ت‌.1347)

بدون عنوان , 1397

امضا شده, 1397 اکریلیک روی بوم 80 x 70 x 3 cm

گالری کاما | محمد على الله وردى پور | بدون عنوان

محمد على الله وردى پور (ت‌.‌ت‌.1347)

بدون عنوان , 1398

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 90 x 70 x 3 cm

گالری کاما | محمد على الله وردى پور | بدون عنوان

محمد على الله وردى پور (ت‌.‌ت‌.1347)

بدون عنوان , 1397

امضا شده, 1397 اکریلیک روی بوم 70 x 60 x 3 cm

گالری کاما | محمد على الله وردى پور | بدون عنوان

محمد على الله وردى پور (ت‌.‌ت‌.1347)

بدون عنوان , 1398

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 90 x 70 x 3 cm

گالری کاما | محمد على الله وردى پور | بدون عنوان

محمد على الله وردى پور (ت‌.‌ت‌.1347)

بدون عنوان , 1398

امضا شده, 1398 ترکیب مواد روی مقوا 70 x 50 cm

گالری کاما | محمد على الله وردى پور | بدون عنوان

محمد على الله وردى پور (ت‌.‌ت‌.1347)

بدون عنوان , 1398

امضا شده, 1398 ترکیب مواد روی مقوا 70 x 50 cm

گالری کاما | محمد على الله وردى پور | بدون عنوان

محمد على الله وردى پور (ت‌.‌ت‌.1347)

بدون عنوان , 1397

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 100 x 100 x 3 cm

محمد على الله وردى پور

بدون عنوان - 1397

ترکیب مواد روی بوم 100 x 120 x 3 cm امضا شده در پایین چپ CoA no. 2001161336391

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری