بدون عنوان


نمایشگاهها

گالری کاما | مینا سبزی | Exhibition | مینا سبزی

گالری تهران

مینا سبزی

نمایشگاه انفرادی, 04 بهمن - 09 بهمن


آثار دیگر مینا سبزی

گالری کاما | مینا سبزی | بدون عنوان

مینا سبزی (ت‌.‌ت‌.1361)

بدون عنوان , 1397

امضا شده, 1397 اکریلیک روی بوم 100 x 130 cm

گالری کاما | مینا سبزی | بدون عنوان

مینا سبزی (ت‌.‌ت‌.1361)

بدون عنوان , 1398

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 110 x 120 cm

گالری کاما | مینا سبزی | بدون عنوان

مینا سبزی (ت‌.‌ت‌.1361)

بدون عنوان , 1398

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 90 x 120 x 3 cm

گالری کاما | مینا سبزی | بدون عنوان

مینا سبزی (ت‌.‌ت‌.1361)

بدون عنوان , 1398

امضا شده, 1398 اکرلیک روی بوم 200 x 140 x 3 cm

گالری کاما | مینا سبزی | بدون عنوان

مینا سبزی (ت‌.‌ت‌.1361)

بدون عنوان , 1398

امضا شده, 1398 اکرلیک روی بوم 148 x 100 x 3 cm

گالری کاما | مینا سبزی | بدون عنوان

مینا سبزی (ت‌.‌ت‌.1361)

بدون عنوان , 1398

امضا شده, 1398 اکرلیک روی بوم 150 x 150 x 3 cm

گالری کاما | مینا سبزی | بدون عنوان

مینا سبزی (ت‌.‌ت‌.1361)

بدون عنوان , 1398

امضا شده, 1398 اکرلیک روی بوم 200 x 140 x 3 cm

گالری کاما | مینا سبزی | بدون عنوان

مینا سبزی (ت‌.‌ت‌.1361)

بدون عنوان , 1398

امضا شده, 1398 اکرلیک روی بوم 100 x 100 x 3 cm

گالری کاما | مینا سبزی | بدون عنوان

مینا سبزی (ت‌.‌ت‌.1361)

بدون عنوان , 1398

امضا شده, 1398 اکرلیک روی بوم 140 x 180 x 3 cm

گالری کاما | مینا سبزی | بدون عنوان

مینا سبزی (ت‌.‌ت‌.1361)

بدون عنوان , 1398

امضا شده, 1398 اکرلیک روی بوم 120 x 100 x 3 cm

گالری کاما | مینا سبزی | بدون عنوان

مینا سبزی (ت‌.‌ت‌.1361)

بدون عنوان , 1398

امضا شده, 1398 اکرلیک روی بوم 120 x 100 x 3 cm

گالری کاما | مینا سبزی | بدون عنوان

مینا سبزی (ت‌.‌ت‌.1361)

بدون عنوان , 1398

امضا شده, 1398 اکرلیک روی بوم 100 x 150 x 3 cm

مینا سبزی

بدون عنوان - 1398

اکرلیک روی بوم 120 x 100 x 3 cm امضا شده در پایین چپ CoA no. 2001231427466

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری