بدون عنوان


نمایشگاهها

گالری کاما | مهدی ساروخانی | Exhibition | گمشده در زمان

گالری تهران

گمشده در زمان

نمایشگاه انفرادی, 21 تیر - 26 تیر


آثار دیگر مهدی ساروخانی

گالری کاما | مهدی ساروخانی | بدون عنوان

مهدی ساروخانی (ت‌.‌ت‌.1358)

بدون عنوان , 1396

گمشده در زمان امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 140 x 120 cm

گالری کاما | مهدی ساروخانی | بدون عنوان

مهدی ساروخانی (ت‌.‌ت‌.1358)

بدون عنوان , 1396

گمشده در زمان امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 140 x 120 cm

گالری کاما | مهدی ساروخانی | بدون عنوان

مهدی ساروخانی (ت‌.‌ت‌.1358)

بدون عنوان , 1396

گمشده در زمان امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 120 x 140 cm

گالری کاما | مهدی ساروخانی | بدون عنوان

مهدی ساروخانی (ت‌.‌ت‌.1358)

بدون عنوان , 1396

گمشده در زمان امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 140 x 120 cm

گالری کاما | مهدی ساروخانی | بدون عنوان

مهدی ساروخانی (ت‌.‌ت‌.1358)

بدون عنوان , 1396

گمشده در زمان امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 120 x 140 cm

گالری کاما | مهدی ساروخانی | بدون عنوان

مهدی ساروخانی (ت‌.‌ت‌.1358)

بدون عنوان , 1396

گمشده در زمان امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 120 x 140 cm

گالری کاما | مهدی ساروخانی | بدون عنوان

مهدی ساروخانی (ت‌.‌ت‌.1358)

بدون عنوان , 1396

گمشده در زمان امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 140 x 120 cm

گالری کاما | مهدی ساروخانی | بدون عنوان

مهدی ساروخانی (ت‌.‌ت‌.1358)

بدون عنوان , 1396

گمشده در زمان امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 140 x 120 cm

گالری کاما | مهدی ساروخانی | بدون عنوان

مهدی ساروخانی (ت‌.‌ت‌.1358)

بدون عنوان , 1396

گمشده در زمان امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 140 x 120 cm

گالری کاما | مهدی ساروخانی | بدون عنوان

مهدی ساروخانی (ت‌.‌ت‌.1358)

بدون عنوان , 1394

گمشده در زمان امضا شده, 1394 ترکیب مواد روی بوم 140 x 120 cm

گالری کاما | مهدی ساروخانی | بدون عنوان

مهدی ساروخانی (ت‌.‌ت‌.1358)

بدون عنوان , 1394

گمشده در زمان امضا شده, 1394 ترکیب مواد روی بوم 140 x 120 cm

گالری کاما | مهدی ساروخانی | بدون عنوان

مهدی ساروخانی (ت‌.‌ت‌.1358)

بدون عنوان , 1394

گمشده در زمان امضا شده, 1394 ترکیب مواد روی بوم 140 x 120 cm

مهدی ساروخانی

بدون عنوان - 1395

از مجموعه گمشده در زمان ترکیب مواد روی بوم 120 x 140 cm امضا شده در پایین CoA no. 1907081515343

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری