بدون عنوان 11


نمایشگاهها

گالری کاما | مهدی ساروخانی | Exhibition | گمشده در زمان

گالری تهران

گمشده در زمان

نمایشگاه انفرادی, 21 تیر - 26 تیر


آثار دیگر مهدی ساروخانی

گالری کاما | مهدی ساروخانی | بدون عنوان 01

مهدی ساروخانی (ت‌.‌ت‌.۱۳۵۸)

بدون عنوان 01 , 1396

گمشده در زمان امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 140 x 120 cm

گالری کاما | مهدی ساروخانی | بدون عنوان 02

مهدی ساروخانی (ت‌.‌ت‌.۱۳۵۸)

بدون عنوان 02 , 1396

گمشده در زمان امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 140 x 120 cm

گالری کاما | مهدی ساروخانی | بدون عنوان 03

مهدی ساروخانی (ت‌.‌ت‌.۱۳۵۸)

بدون عنوان 03 , 1396

گمشده در زمان امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 120 x 140 cm

گالری کاما | مهدی ساروخانی | بدون عنوان 04

مهدی ساروخانی (ت‌.‌ت‌.۱۳۵۸)

بدون عنوان 04 , 1396

گمشده در زمان امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 140 x 120 cm

گالری کاما | مهدی ساروخانی | بدون عنوان 05

مهدی ساروخانی (ت‌.‌ت‌.۱۳۵۸)

بدون عنوان 05 , 1395

گمشده در زمان امضا شده, 1395 ترکیب مواد روی بوم 120 x 140 cm

گالری کاما | مهدی ساروخانی | بدون عنوان 06

مهدی ساروخانی (ت‌.‌ت‌.۱۳۵۸)

بدون عنوان 06 , 1396

گمشده در زمان امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 120 x 140 cm

گالری کاما | مهدی ساروخانی | بدون عنوان 07

مهدی ساروخانی (ت‌.‌ت‌.۱۳۵۸)

بدون عنوان 07 , 1396

گمشده در زمان امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 120 x 140 cm

گالری کاما | مهدی ساروخانی | بدون عنوان 08

مهدی ساروخانی (ت‌.‌ت‌.۱۳۵۸)

بدون عنوان 08 , 1396

گمشده در زمان امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 140 x 120 cm

گالری کاما | مهدی ساروخانی | بدون عنوان 09

مهدی ساروخانی (ت‌.‌ت‌.۱۳۵۸)

بدون عنوان 09 , 1396

گمشده در زمان امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 140 x 120 cm

گالری کاما | مهدی ساروخانی | بدون عنوان 10

مهدی ساروخانی (ت‌.‌ت‌.۱۳۵۸)

بدون عنوان 10 , 1396

گمشده در زمان امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 140 x 120 cm

گالری کاما | مهدی ساروخانی | بدون عنوان 12

مهدی ساروخانی (ت‌.‌ت‌.۱۳۵۸)

بدون عنوان 12 , 1394

گمشده در زمان امضا شده, 1394 ترکیب مواد روی بوم 140 x 120 cm

گالری کاما | مهدی ساروخانی | بدون عنوان 13

مهدی ساروخانی (ت‌.‌ت‌.۱۳۵۸)

بدون عنوان 13 , 1394

گمشده در زمان امضا شده, 1394 ترکیب مواد روی بوم 140 x 120 cm

مهدی ساروخانی

بدون عنوان 11 - 1394

از مجموعه گمشده در زمان ترکیب مواد روی بوم 140 x 120 cm امضا شده در پایین CoA no. 1907081533355

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری