بدون عنوان


نمایشگاهها

گالری کاما | مرضیه فخر | Exhibition | دگردیسی

گالری تهران

دگردیسی

نمایشگاه انفرادی, 28 تیر - 02 مرداد


آثار دیگر مرضیه فخر

گالری کاما | مرضیه فخر | بدون عنوان

مرضیه فخر (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1397

دگردیسی امضا شده, 1397 رنگ روغن روی بوم 170 x 150 cm

گالری کاما | مرضیه فخر | بدون عنوان

مرضیه فخر (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1398

دگردیسی امضا شده, 1398 رنگ روغن روی بوم 200 x 140 cm

گالری کاما | مرضیه فخر | بدون عنوان

مرضیه فخر (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1397

دگردیسی امضا شده, 1397 رنگ روغن روی بوم 200 x 120 cm

گالری کاما | مرضیه فخر | بدون عنوان

مرضیه فخر (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1398

دگردیسی امضا شده, 1398 رنگ روغن روی بوم 170 x 150 cm

گالری کاما | مرضیه فخر | بدون عنوان

مرضیه فخر (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1398

دگردیسی امضا شده, 1398 رنگ روغن روی بوم 150 x 100 cm

گالری کاما | مرضیه فخر | بدون عنوان

مرضیه فخر (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1398

دگردیسی امضا شده, 1398 رنگ روغن روی بوم 170 x 150 cm

مرضیه فخر

بدون عنوان - 1397

از مجموعه دگردیسی رنگ روغن روی بوم 170 x 150 cm امضا شده در پایین راست CoA no. 1907151431221

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری