بدون عنوان


نمایشگاهها

گالری کاما | همایون سلیمی | Exhibition | کاما چین

گالری باروک

کاما چین

نمایشگاه گروهی, 10 آبان - 14 آبان


آثار دیگر همایون سلیمی

گالری کاما | همایون سلیمی | بدون عنوان

همایون سلیمی (ت‌.‌ت‌.1327)

بدون عنوان , 1397

بیا تا گل برافشانیم امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 200 x 160 cm

گالری کاما | همایون سلیمی | بدون عنوان

همایون سلیمی (ت‌.‌ت‌.1327)

بدون عنوان , 1397

بیا تا گل برافشانیم امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 170 x 170 cm

گالری کاما | همایون سلیمی | بدون عنوان

همایون سلیمی (ت‌.‌ت‌.1327)

بدون عنوان , 1397

بیا تا گل برافشانیم امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 120 x 120 cm

گالری کاما | همایون سلیمی | بدون عنوان

همایون سلیمی (ت‌.‌ت‌.1327)

بدون عنوان , 1397

بیا تا گل برافشانیم امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 100 x 100 cm

همایون سلیمی

بدون عنوان - 1397

از مجموعه بیا تا گل برافشانیم ترکیب مواد روی بوم 120 x 120 cm امضا شده در پشت CoA no. 1910251527235

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری