بدون عنوان


نمایشگاهها

گالری کاما | فاطمه دیواندری | Exhibition | رستا

گالری تهران

رستا

نمایشگاه انفرادی, 01 شهریور - 06 شهریور


آثار دیگر فاطمه دیواندری

گالری کاما | فاطمه دیواندری | کوچه

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌.1338)

کوچه , 1385

امضا شده, 1385 رنگ و روغن روی بوم 40 x 30 x 2 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | کوچه

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌.1338)

کوچه , 1385

امضا شده, 1385 رنگ و روغن روی بوم 40 x 30 x 2 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | معماری

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌.1338)

معماری , 1392

معماری روستا امضا شده, 1392 اکریلیک روی بوم 70 x 50 x 2 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | معماری

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌.1338)

معماری , 1397

معماری روستا امضا شده, 1397 اکریلیک روی بوم 50 x 70 x 3 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | معماری ایران

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌.1338)

معماری ایران , 1394

معماری ایران امضا شده, 1394 اکریلیک روی بوم 100 x 100 x 2 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | زایش

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌.1338)

زایش , 1394

امضا شده, 1394 اکریلیک روی بوم 80 x 100 x 2 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | رویا

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌.1338)

رویا , 1396

رویا امضا شده, 1396 اکریلیک روی بوم 100 x 80 x 2 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | رویا

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌.1338)

رویا , 1396

امضا شده, 1396 اکریلیک روی بوم 60 x 80 x 2 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | گبه

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌.1338)

گبه , 1390

گبه امضا شده, 1390 رنگ و روغن روی بوم 80 x 60 x 2.5 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | باغ بی‌برگی

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌.1338)

باغ بی‌برگی , 1396

امضا شده, 1396 اکریلیک روی بوم 60 x 80 x 3 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | باغ بی برگی

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌.1338)

باغ بی برگی , 1396

امضا شده, 1396 اکریلیک روی بوم 50 x 50 x 2.5 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | سبز مقدس

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌.1338)

سبز مقدس , 1394

امضا شده, 1394 اکریلیک روی بوم 100 x 100 x 2 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | مربع مقدس

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌.1338)

مربع مقدس , 1394

امضا شده, 1394 رنگ و روغن روی بوم 50 x 70 x 2 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | باغ‌های ایرانی

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌.1338)

باغ‌های ایرانی , 1393

باغ‌های ایرانی امضا شده, 1393 اکریلیک روی بوم 100 x 100 x 2 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | باغ‌های ایرانی

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌.1338)

باغ‌های ایرانی , 1393

باغ‌های ایرانی امضا شده, 1393 اکریلیک روی بوم 100 x 100 x 2 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | باغ‌های ایرانی

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌.1338)

باغ‌های ایرانی , 1394

باغ‌های ایرانی امضا شده, 1394 اکریلیک روی بوم 90 x 90 x 2 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | باغ‌های ایرانی

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌.1338)

باغ‌های ایرانی , 1397

باغ‌های ایرانی امضا شده, 1397 اکریلیک روی بوم 100 x 100 x 3 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | گلیم

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌.1338)

گلیم , 1390

گلیم‌ها امضا شده, 1390 رنگ و روغن روی بوم 80 x 60 x 2 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | تعلیق

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌.1338)

تعلیق , 1395

تعلیق امضا شده, 1395 اکریلیک روی بوم 100 x 80 x 2.5 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | تعلیق

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌.1338)

تعلیق , 1396

تعلیق امضا شده, 1396 اکریلیک روی بوم 100 x 80 x 2.5 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | تعلیق

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌.1338)

تعلیق , 1395

تعلیق امضا شده, 1395 اکریلیک روی بوم 100 x 80 x 2.5 cm

فاطمه دیواندری

بدون عنوان - 1397

اکریلیک روی بوم 150 x 150 cm امضا شده در پشت CoA no. 1908191321122

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری