بدون عنوان


نمایشگاهها

گالری کاما | ابراهیم یزدانی | Exhibition | مسافر کوچولو

گالری تهران

مسافر کوچولو

نمایشگاه انفرادی, 03 آبان - 08 آبان


آثار دیگر ابراهیم یزدانی

گالری کاما | ابراهیم یزدانی | بدون عنوان

ابراهیم یزدانی (ت‌.‌ت‌.1367)

بدون عنوان , 1398

امضا شده, 1398 تلفیق فلز و سنگ چوب 25 x 16 cm

گالری کاما | ابراهیم یزدانی | بدون عنوان

ابراهیم یزدانی (ت‌.‌ت‌.1367)

بدون عنوان , 1398

امضا شده, 1398 ورق فولاد و ضایعات ماشین 37 x 22 cm

گالری کاما | ابراهیم یزدانی | بدون عنوان

ابراهیم یزدانی (ت‌.‌ت‌.1367)

بدون عنوان , 1398

امضا شده, 1398 ورق فولاد و فسیل صدف 35 x 18 cm

گالری کاما | ابراهیم یزدانی | بدون عنوان

ابراهیم یزدانی (ت‌.‌ت‌.1367)

بدون عنوان , 1398

امضا شده, 1398 ورق فولاد و ضایعات ماشین 27 x 11 cm

گالری کاما | ابراهیم یزدانی | بدون عنوان

ابراهیم یزدانی (ت‌.‌ت‌.1367)

بدون عنوان , 1398

امضا شده, 1398 ورق فولاد و سنگ 20 x 10 cm

گالری کاما | ابراهیم یزدانی | بدون عنوان

ابراهیم یزدانی (ت‌.‌ت‌.1367)

بدون عنوان , 1398

امضا شده, 1398 ورق فولاد و ضایعات ماشین 25 x 10 cm

گالری کاما | ابراهیم یزدانی | بدون عنوان

ابراهیم یزدانی (ت‌.‌ت‌.1367)

بدون عنوان , 1398

امضا شده, 1398 سنگ و فلز 23 x 10 cm

گالری کاما | ابراهیم یزدانی | بدون عنوان

ابراهیم یزدانی (ت‌.‌ت‌.1367)

بدون عنوان , 1398

امضا شده, 1398 تلفیق فلز وفسیل صدف 22 x 11 cm

ابراهیم یزدانی

بدون عنوان - 1398

ورق فولاد و ضایعات ماشین 7 x 6 cm CoA no. 1910221358158

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری