بدون عنوان


نمایشگاهها

گالری کاما | بهناز جلالی | Exhibition | زیر سایه سنت‌ها

گالری تهران

زیر سایه سنت‌ها

نمایشگاه انفرادی, 06 دی - 18 دی


آثار دیگر بهناز جلالی

گالری کاما | بهناز جلالی | دیوار شاعر

بهناز جلالی (ت‌.‌ت‌.1357)

دیوار شاعر , 1397

امضا شده, 1397 میکس مدیا روی بوم 120 x 160 x 4 cm

گالری کاما | بهناز جلالی | بدون عنوان

بهناز جلالی (ت‌.‌ت‌.1357)

بدون عنوان , 1398

زیر سایه سنت امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 70 x 50 x 4 cm

گالری کاما | بهناز جلالی | بدون عنوان

بهناز جلالی (ت‌.‌ت‌.1357)

بدون عنوان , 1397

سایه‌های سنت امضا شده, 1397 اکریلیک روی بوم 150 x 150 cm

گالری کاما | بهناز جلالی | بدون عنوان

بهناز جلالی (ت‌.‌ت‌.1357)

بدون عنوان , 1397

سایه‌های سنت امضا شده, 1397 اکریلیک روی بوم 120 x 120 cm

گالری کاما | بهناز جلالی | بدون عنوان

بهناز جلالی (ت‌.‌ت‌.1357)

بدون عنوان , 1397

امضا شده, 1397 اکریلیک روی بوم 90 x 70 x 4 cm

گالری کاما | بهناز جلالی | بدون عنوان

بهناز جلالی (ت‌.‌ت‌.1357)

بدون عنوان , 1398

امضا شده, 1398 رنگ روغن روی بوم 95 x 95 x 4 cm

گالری کاما | بهناز جلالی | بدون عنوان

بهناز جلالی (ت‌.‌ت‌.1357)

بدون عنوان , 1398

امضا شده, 1398 رنگ روغن روی بوم 100 x 100 x 4 cm

گالری کاما | بهناز جلالی | بدون عنوان

بهناز جلالی (ت‌.‌ت‌.1357)

بدون عنوان , 1397

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 90 x 70 x 4 cm

گالری کاما | بهناز جلالی | بدون عنوان

بهناز جلالی (ت‌.‌ت‌.1357)

بدون عنوان , 1397

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 120 x 160 x 4 cm

گالری کاما | بهناز جلالی | بدون عنوان

بهناز جلالی (ت‌.‌ت‌.1357)

بدون عنوان , 1397

امضا شده, 1397 رنگ روغن روی بوم 150 x 100 x 4 cm

گالری کاما | بهناز جلالی | بدون عنوان

بهناز جلالی (ت‌.‌ت‌.1357)

بدون عنوان , 1398

امضا شده, 1398 ترکیب مواد روی بوم 120 x 120 x 4 cm

بهناز جلالی

بدون عنوان - 1397

ترکیب مواد روی بوم 160 x 120 x 4 cm امضا شده در پایین راست CoA no. 1912261348392

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری