بدون عنوان


نمایشگاهها

گالری کاما | آرنو اوهانیان | Exhibition | بدون عنوان

گالری تهران

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی, 08 آذر - 13 آذر


آثار دیگر آرنو اوهانیان

گالری کاما | آرنو اوهانیان | بدون عنوان

آرنو اوهانیان (ت‌.‌ت‌.1361)

بدون عنوان , 1398

خلوص امضا شده, 1398 ترکیب مواد روی بوم 160 x 160 x 5 cm

گالری کاما | آرنو اوهانیان | بدون عنوان

آرنو اوهانیان (ت‌.‌ت‌.1361)

بدون عنوان , 1398

خلوص امضا شده, 1398 ترکیب مواد روی بوم 110 x 220 x 5 cm

گالری کاما | آرنو اوهانیان | بدون عنوان

آرنو اوهانیان (ت‌.‌ت‌.1361)

بدون عنوان , 1398

خلوص امضا شده, 1398 ترکیب مواد روی بوم 110 x 220 x 5 cm

گالری کاما | آرنو اوهانیان | بدون عنوان

آرنو اوهانیان (ت‌.‌ت‌.1361)

بدون عنوان , 1398

خلوص امضا شده, 1398 ترکیب مواد روی بوم 130 x 130 x 5 cm

گالری کاما | آرنو اوهانیان | بدون عنوان

آرنو اوهانیان (ت‌.‌ت‌.1361)

بدون عنوان , 1398

خلوص امضا شده, 1398 ترکیب مواد روی بوم 130 x 180 x 5 cm

گالری کاما | آرنو اوهانیان | بدون عنوان

آرنو اوهانیان (ت‌.‌ت‌.1361)

بدون عنوان , 1398

خلوص امضا شده, 1398 ترکیب مواد روی بوم 130 x 180 x 5 cm

گالری کاما | آرنو اوهانیان | بدون عنوان

آرنو اوهانیان (ت‌.‌ت‌.1361)

بدون عنوان , 1398

خلوص امضا شده, 1398 ترکیب مواد روی بوم 130 x 180 x 5 cm

گالری کاما | آرنو اوهانیان | بدون عنوان

آرنو اوهانیان (ت‌.‌ت‌.1361)

بدون عنوان , 1398

خلوص امضا شده, 1398 ترکیب مواد روی بوم 130 x 130 x 5 cm

آرنو اوهانیان

بدون عنوان - 1398

از مجموعه خلوص ترکیب مواد روی بوم 220 x 110 x 5 cm امضا شده در پایین راست CoA no. 1911261050382

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری