بدون عنوان


نمایشگاهها

گالری کاما | امیر فاضلیان | Exhibition | رژ

گالری تهران

رژ

نمایشگاه انفرادی, 15 آذر - 20 آذر


آثار دیگر امیر فاضلیان

گالری کاما | امیر فاضلیان | بدون عنوان

امیر فاضلیان (ت‌.‌ت‌.1365)

بدون عنوان , 1393

ٰرژ امضا شده, 1393 اکرلیک روی بوم 120 x 100 x 5 cm

گالری کاما | امیر فاضلیان | بدون عنوان

امیر فاضلیان (ت‌.‌ت‌.1365)

بدون عنوان , 1395

رژ امضا شده, 1395 اکرلیک روی بوم 100 x 120 x 5 cm

گالری کاما | امیر فاضلیان | بدون عنوان

امیر فاضلیان (ت‌.‌ت‌.1365)

بدون عنوان , 1393

رژ امضا شده, 1393 اکرلیک روی بوم 120 x 100 x 5 cm

گالری کاما | امیر فاضلیان | بدون عنوان

امیر فاضلیان (ت‌.‌ت‌.1365)

بدون عنوان , 1394

رژ امضا شده, 1394 اکرلیک روی بوم 100 x 150 x 5 cm

گالری کاما | امیر فاضلیان | بدون عنوان

امیر فاضلیان (ت‌.‌ت‌.1365)

بدون عنوان , 1398

رژ امضا شده, 1398 آب‌ مرکب و گواش روی مقوا 34 x 47 cm

گالری کاما | امیر فاضلیان | بدون عنوان

امیر فاضلیان (ت‌.‌ت‌.1365)

بدون عنوان , 1398

رژ امضا شده, 1398 آب مرکب و گواش روی مقوا 34 x 47 cm

گالری کاما | امیر فاضلیان | بدون عنوان

امیر فاضلیان (ت‌.‌ت‌.1365)

بدون عنوان , 1398

رژ امضا شده, 1398 گواش روی مقوا 34 x 47 cm

گالری کاما | امیر فاضلیان | بدون عنوان

امیر فاضلیان (ت‌.‌ت‌.1365)

بدون عنوان , 1395

رژ امضا شده, 1395 اکرلیک روی بوم 150 x 200 x 5 cm

گالری کاما | امیر فاضلیان | بدون عنوان

امیر فاضلیان (ت‌.‌ت‌.1365)

بدون عنوان , 1395

رژ امضا شده, 1395 اکرلیک روی بوم 150 x 100 x 5 cm

گالری کاما | امیر فاضلیان | بدون عنوان

امیر فاضلیان (ت‌.‌ت‌.1365)

بدون عنوان , 1394

رژ امضا شده, 1394 اکرلیک روی بوم 100 x 200 x 5 cm

امیر فاضلیان

بدون عنوان - 1392

از مجموعه رژ اکرلیک روی بوم 150 x 150 x 5 cm امضا شده در پایین راست CoA no. 1912051123387

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری