بدون عنوان


نمایشگاهها

گالری کاما | علی ندایی | Exhibition | کاما چین

گالری باروک

کاما چین

نمایشگاه گروهی, 10 آبان - 14 آبان


آثار دیگر علی ندایی

گالری کاما | علی ندایی | مرگ آرش

علی ندایی (ت‌.‌ت‌.1336)

مرگ آرش

امضا شده اکریلیک روی بوم 120 x 100 cm

گالری کاما | علی ندایی | فردوسی و شاهنامه

علی ندایی (ت‌.‌ت‌.1336)

فردوسی و شاهنامه

امضا شده اکریلیک روی تخته 180 x 90 cm

گالری کاما | علی ندایی | فردوسی و شاهنامه

علی ندایی (ت‌.‌ت‌.1336)

فردوسی و شاهنامه

امضا شده اکریلیک روی بوم 180 x 90 cm

گالری کاما | علی ندایی | فریدون و یوز ایرانی

علی ندایی (ت‌.‌ت‌.1336)

فریدون و یوز ایرانی

امضا شده اکریلیک روی بوم 180 x 180 cm

گالری کاما | علی ندایی | انسان در ابتدای هزاره‌ی سوم

علی ندایی (ت‌.‌ت‌.1336)

انسان در ابتدای هزاره‌ی سوم , 1396

اسطوره‌های خاموش امضا شده, 1396 کریلیک روی بوم 200 x 840 x 5 cm

گالری کاما | علی ندایی | رقص اسطوره

علی ندایی (ت‌.‌ت‌.1336)

رقص اسطوره , 1396

اسطوره‌های خاموش امضا شده, 1396 اکریلیک روی بوم 180 x 480 cm

گالری کاما | علی ندایی | دختران جمشید و ضحاک

علی ندایی (ت‌.‌ت‌.1336)

دختران جمشید و ضحاک

امضا شده اکریلیک روی بوم 200 x 300 cm

گالری کاما | علی ندایی | تهمینه بر مزار سهراب

علی ندایی (ت‌.‌ت‌.1336)

تهمینه بر مزار سهراب

امضا شده اکریلیک روی بوم 200 x 300 cm

گالری کاما | علی ندایی | نبرد

علی ندایی (ت‌.‌ت‌.1336)

نبرد , 1396

اسطوره‌های خاموش امضا شده, 1396 آکریلیک روی بوم 200 x 100 x 5 cm

گالری کاما | علی ندایی | نبرد فریدون و ضحاک

علی ندایی (ت‌.‌ت‌.1336)

نبرد فریدون و ضحاک , 1396

اسطوره‌های خاموش امضا شده, 1396 آکریلیک روی بوم 211 x 440 x 5 cm

گالری کاما | علی ندایی | بدون عنوان

علی ندایی (ت‌.‌ت‌.1336)

بدون عنوان , 1397

از لا‌به‌لای اسطوره امضا شده, 1397 اکریلیک روی بوم 150 x 180 x 3 cm

گالری کاما | علی ندایی | بدون عنوان

علی ندایی (ت‌.‌ت‌.1336)

بدون عنوان , 1397

از لا‌به‌لای اسطوره امضا شده, 1397 اکریلیک روی بوم 150 x 180 x 3 cm

گالری کاما | علی ندایی | نبرد اساطیر و شیر‌ها

علی ندایی (ت‌.‌ت‌.1336)

نبرد اساطیر و شیر‌ها , 1397

اسطوره‌های خاموش امضا شده, 1397 آکریلیک روی بوم 172 x 280 cm

گالری کاما | علی ندایی | بدون عنوان

علی ندایی (ت‌.‌ت‌.1336)

بدون عنوان , 1394

از لا‌به‌لای اسطوره امضا شده, 1394 اکریلیک روی بوم 200 x 200 x 2 cm

گالری کاما | علی ندایی | مجروح و بارکد

علی ندایی (ت‌.‌ت‌.1336)

مجروح و بارکد

امضا شده اکریلیک روی بوم 170 x 130 cm

گالری کاما | علی ندایی | اسید پاشی

علی ندایی (ت‌.‌ت‌.1336)

اسید پاشی

امضا شده اکریلیک روی بوم 180 x 90 cm

گالری کاما | علی ندایی | اسید پاشی

علی ندایی (ت‌.‌ت‌.1336)

اسید پاشی

امضا شده اکریلیک روی بوم 180 x 90 cm

گالری کاما | علی ندایی | نبرد شیر ایرانی و ضحاک

علی ندایی (ت‌.‌ت‌.1336)

نبرد شیر ایرانی و ضحاک

امضا شده اکریلیک روی بوم 200 x 350 cm

گالری کاما | علی ندایی | بدون عنوان

علی ندایی (ت‌.‌ت‌.1336)

بدون عنوان , 1398

اسطوره‌های خاموش امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 150 x 150 cm

علی ندایی

بدون عنوان - 1397

از مجموعه اسطوره‌های خاموش اکریلیک روی بوم 134 x 205 cm امضا شده در پایین راست CoA no. 1910271339369

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری