بدون عنوان


نمایشگاهها

گالری کاما | اکبر نیکان پور | Exhibition | مجموعه آثار اکبر نیکانپور

گالری تهران

مجموعه آثار اکبر نیکانپور

نمایشگاه انفرادی, 18 بهمن - 23 بهمن


آثار دیگر اکبر نیکان پور

گالری کاما | اکبر نیکان پور | بدون عنوان

اکبر نیکان پور (ت‌.‌ت‌.1335)

بدون عنوان , 1389

امضا شده, 1389 انتزاعی - پاستل و اکلیریک روی بوم 50 x 70 cm

گالری کاما | اکبر نیکان پور | بدون عنوان

اکبر نیکان پور (ت‌.‌ت‌.1335)

بدون عنوان , 1391

امضا شده, 1391 انتزاعی - پاستل و اکلیریک روی بوم 100 x 100 cm

گالری کاما | اکبر نیکان پور | بدون عنوان

اکبر نیکان پور (ت‌.‌ت‌.1335)

بدون عنوان

امضا شده انتزاعی - پاستل و اکلیریک روی بوم 50 x 70 cm

گالری کاما | اکبر نیکان پور | بدون عنوان

اکبر نیکان پور (ت‌.‌ت‌.1335)

بدون عنوان , 1386

امضا شده, 1386 ترکیب مواد روی بوم 100 x 100 x 2 cm

گالری کاما | اکبر نیکان پور | بدون عنوان

اکبر نیکان پور (ت‌.‌ت‌.1335)

بدون عنوان , 1390

امضا شده, 1390 ترکیب مواد روی بوم 100 x 100 x 2 cm

گالری کاما | اکبر نیکان پور | بدون عنوان

اکبر نیکان پور (ت‌.‌ت‌.1335)

بدون عنوان , 1388

امضا شده, 1388 ترکیب مواد روی بوم 80 x 120 x 2 cm

گالری کاما | اکبر نیکان پور | بدون عنوان

اکبر نیکان پور (ت‌.‌ت‌.1335)

بدون عنوان , 1387

امضا شده, 1387 ترکیب مواد روی بوم 100 x 100 x 2 cm

گالری کاما | اکبر نیکان پور | بدون عنوان

اکبر نیکان پور (ت‌.‌ت‌.1335)

بدون عنوان , 1387

امضا شده, 1387 ترکیب مواد روی بوم 100 x 100 x 2 cm

گالری کاما | اکبر نیکان پور | بدون عنوان

اکبر نیکان پور (ت‌.‌ت‌.1335)

بدون عنوان , 1385

امضا شده, 1385 ترکیب مواد روی بوم 100 x 100 x 2 cm

گالری کاما | اکبر نیکان پور | بدون عنوان

اکبر نیکان پور (ت‌.‌ت‌.1335)

بدون عنوان , 1391

امضا شده, 1391 ترکیب مواد روی بوم 100 x 100 x 2 cm

گالری کاما | اکبر نیکان پور | بدون عنوان

اکبر نیکان پور (ت‌.‌ت‌.1335)

بدون عنوان , 1385

امضا شده, 1385 ترکیب مواد روی بوم 100 x 100 x 2 cm

اکبر نیکان پور

بدون عنوان - 1388

ترکیب مواد روی بوم 100 x 100 x 2 cm امضا شده در پایین CoA no. 2002061450185

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری