بیمه و حمل و نقل

بیمه و حمل و نقل

cama gallery services

گالری کاما به تمامی مراحل حمل و نقل نظارت خواهد داشت. خریداران پس از اتمام خرید، اثر هنری خود را در شرایط بسته‌بندی حرفه‌ای با رعایت تمامی اصول استاندارد جهانی و با کنترل دقیق مسیر از مبدا تا مقصد، ظرف یک هفته دریافت خواهند کرد.

تمام هزینه‌ها جهت انتقال آثار هنری به خارج از کشور مبدا، بر عهده‌ی گالری کاما می باشد. لطفا توجه داشته باشید که شرکت کاما تنها یک بار اثر هنری خریداری شده را ارسال می کند. در هر صورت، اگر خریدار به دلیلی قادر به دریافت بسته‌ی خود نباشد، آثار هنری بازگردانده می شود و برای ارسال مجدد آثار هنری، تمام هزینه ها بر عهده ی خود خریدار خواهد بود.