گالری تهران

گالری تهران

نقش خیال

تارا خوش‌نشین - نمایشگاه انفرادی (15 دی - 26 دی)

بیانیه

در خیال با داستانهای شاهنامه و نقوش ایرانی بال پرواز گرفتم. از داستان¬های افسونگر با قهرمانهای اسطوره ای گرفته تا جلوه گری هنرنقوش ایران زمین؛ همه در باور خیالم تنیدند و اکنون با اسطوره هایم بر بوم می رقصم و نقوش همیشه زیبای ایرانی را سوار بر مرکب تکنولوژی و هرچه که می خواهد بماند نقش خواهم زد.


آثار به نمایش گذاشته شده

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | بدون عنوان

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌. 1360) بدون عنوان

اتو منقوش امضا شده, 1393 اکریلیک روی چوب 100 x 35 x 32 cm

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | بدون عنوان

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌. 1360) بدون عنوان

امضا شده, 1394 اکریلیک روی چوب 106 x 107 x 30 cm

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | بدون عنوان

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌. 1360) بدون عنوان

اتو منقوش امضا شده, 1395 اکریلیک روی چوب 93 x 30 x 26 cm

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | بدون عنوان

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌. 1360) بدون عنوان

نوستالژی امضا شده, 1394 اکریلیک روی فلز 41 x 17 x 17 cm

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | بدون عنوان

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌. 1360) بدون عنوان

امضا شده, 1396 اکریلیک روی چوب 82 x 71 x 32 cm

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | بدون عنوان

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌. 1360) بدون عنوان

نوستالژی امضا شده, 1396 اکریلیک روی فلز 41 x 28 x 29 cm

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | بدون عنوان

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌. 1360) بدون عنوان

امضا شده, 1395 اکریلیک روی فلز و شیشه 27 x 13 x 10 cm

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | بدون عنوان

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌. 1360) بدون عنوان

امضا شده, 1395 اکریلیک روی چوب 88 x 45 cm

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | بدون عنوان

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌. 1360) بدون عنوان

امضا شده, 1394 اکریلیک روی فلز 28 x 20 x 14 cm

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | بدون عنوان

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌. 1360) بدون عنوان

امضا شده, 1394 اکریلیک روی چوب 86 x 15 cm

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | بدون عنوان

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌. 1360) بدون عنوان

امضا شده, 1394 اکریلیک روی فلز 70 x 35 cm

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | بدون عنوان

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌. 1360) بدون عنوان

امضا شده, 1394 اکریلیک روی گچ 75 x 45 cm

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | بدون عنوان

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌. 1360) بدون عنوان

امضا شده, 1394 اکریلیک روی گچ 75 x 65 cm

گالری کاما | تارا خوش‌نشین | بدون عنوان

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌. 1360) بدون عنوان

نوس امضا شده, 1394 اکریلیک روی فلز 95 x 87 x 42 cm

گالری کاما | تارا خوش‌نشین |   بدون عنوان

تارا خوش‌نشین (ت‌.‌ت‌. 1360) بدون عنوان

امضا شده, 1395 اکریلیک روی فلز 117 x 12 cm