گالری تهران

گالری تهران

آرنگ مهر

فاطمه دیواندری - نمایشگاه انفرادی (28 بهمن - 08 اسفند)

بیانیه

مکاشفه و شهود چیزی نیست که بشود در نوشتن و سخن گفتن بیان شود. هر آینه که حرف از هنر باشد، دنیایی آرمانی شکل می‌گیرد ....دنیایی که فقط و فقط متعلق به صاحب یک اثر هنری است. او که همیشه درتضاد با دنیای بیرونی و واقعی بسر می‌برد، راهش خلاف جریان روزمرگی می‌پیچد... و اگر غیر از این باشد مرگ هنر و هنرمند رقم می‌خورد. این تضاد با دنیای پیرامون، آغازگر کشف و شهود او می‌شود و هنر آغاز می‌گردد. در دست و پا زدن مثال زدنی، خلق می‌کند آثارش را... چه بسا طرد شود و هیچگاه درک نشود اما او باز از خود و دنیای خود می‌گوید. ابزارش می‌شود رنگ و فرم.... گاهی حتی به فرم هم‌ نیازی نمی‌بیند... فقط قصه‌اش را می‌گوید چه شنونده داشته باشد و چه نداشته باشد. مگر هنرمند تقدیر نیست! مگر هنرمند خود زندگی نیست! پس چه باک که راه پر سنگلاخ باشد و دراز و بی‌پایان. فاطمه داواندری


آثار به نمایش گذاشته شده

گالری کاما | فاطمه دیواندری | کوچه

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) کوچه

امضا شده, 1385 رنگ و روغن روی بوم 40 x 30 x 2 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | کوچه

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) کوچه

امضا شده, 1385 رنگ و روغن روی بوم 40 x 30 x 2 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | معماری

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) معماری

معماری روستا امضا شده, 1392 اکریلیک روی بوم 70 x 50 x 2 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | معماری

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) معماری

معماری روستا امضا شده, 1397 اکریلیک روی بوم 50 x 70 x 3 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | معماری ایران

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) معماری ایران

معماری ایران امضا شده, 1394 اکریلیک روی بوم 100 x 100 x 2 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | زایش

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) زایش

امضا شده, 1394 اکریلیک روی بوم 80 x 100 x 2 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | رویا

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) رویا

رویا امضا شده, 1396 اکریلیک روی بوم 100 x 80 x 2 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | رویا

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) رویا

امضا شده, 1396 اکریلیک روی بوم 60 x 80 x 2 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | گبه

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) گبه

گبه امضا شده, 1390 رنگ و روغن روی بوم 80 x 60 x 2.5 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | باغ بی‌برگی

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) باغ بی‌برگی

امضا شده, 1396 اکریلیک روی بوم 60 x 80 x 3 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | باغ بی برگی

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) باغ بی برگی

امضا شده, 1396 اکریلیک روی بوم 50 x 50 x 2.5 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | سبز مقدس

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) سبز مقدس

امضا شده, 1394 اکریلیک روی بوم 100 x 100 x 2 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | مربع مقدس

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) مربع مقدس

امضا شده, 1394 رنگ و روغن روی بوم 50 x 70 x 2 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | باغ‌های ایرانی

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) باغ‌های ایرانی

باغ‌های ایرانی امضا شده, 1393 اکریلیک روی بوم 100 x 100 x 2 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | باغ‌های ایرانی

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) باغ‌های ایرانی

باغ‌های ایرانی امضا شده, 1393 اکریلیک روی بوم 100 x 100 x 2 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | باغ‌های ایرانی

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) باغ‌های ایرانی

باغ‌های ایرانی امضا شده, 1394 اکریلیک روی بوم 90 x 90 x 2 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | باغ‌های ایرانی

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) باغ‌های ایرانی

باغ‌های ایرانی امضا شده, 1397 اکریلیک روی بوم 100 x 100 x 3 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | گلیم

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) گلیم

گلیم‌ها امضا شده, 1390 رنگ و روغن روی بوم 80 x 60 x 2 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | تعلیق

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) تعلیق

تعلیق امضا شده, 1395 اکریلیک روی بوم 100 x 80 x 2.5 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | تعلیق

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) تعلیق

تعلیق امضا شده, 1396 اکریلیک روی بوم 100 x 80 x 2.5 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | تعلیق

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) تعلیق

تعلیق امضا شده, 1395 اکریلیک روی بوم 100 x 80 x 2.5 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | تعلیق

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) تعلیق

تعلیق امضا شده, 1394 اکریلیک روی بوم 100 x 100 x 2 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1392 اکریلیک روی بوم 40 x 30 x 2 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1392 اکریلیک روی بوم 30 x 40 x 2 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1396 اکریلیک روی بوم 40 x 90 x 2 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1388 ترکیب مواد روی بوم 100 x 80 x 3 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1396 اکریلیک روی بوم 50 x 50 x 2.5 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1396 اکریلیک روی بوم 50 x 50 x 2 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1394 رنگ و روغن روی بوم 80 x 60 x 2 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1389 اکریلیک روی بوم 100 x 100 x 2 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1394 اکریلیک روی بوم 100 x 80 x 2 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1395 رنگ و روغن روی بوم 100 x 100 x 2.5 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1394 رنگ و روغن روی بوم 100 x 100 x 2 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1396 اکریلیک روی بوم 100 x 50 x 2 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1394 اکریلیک روی بوم 100 x 100 x 2 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1390 رنگ و روغن روی بوم 50 x 70 x 2 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1385 رنگ و روغن روی بوم 30 x 24 x 2 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1395 ترکیب مواد روی بوم 60 x 100 x 2 cm