گالری تهران

گالری تهران

تعلیق

نمایشگاه گروهی (31 خرداد - 12 تیر)

هنرمندان شرکت کننده

محسن جمالی نیک , بابك پزشكي , مرمر صالحی


بیانیه

translate


آثار به نمایش گذاشته شده

گالری کاما | مرمر صالحی | بدون عنوان

مرمر صالحی (ت‌.‌ت‌. 1362) بدون عنوان

درخت در ایینه من امضا شده, 1398 آکریلیک روی بوم 130 x 100 cm

گالری کاما | مرمر صالحی | بدون عنوان

مرمر صالحی (ت‌.‌ت‌. 1362) بدون عنوان

درخت در ایینه من امضا شده, 1398 آکریلیک روی بوم 130 x 100 cm

گالری کاما | مرمر صالحی | بدون عنوان

مرمر صالحی (ت‌.‌ت‌. 1362) بدون عنوان

درخت در ایینه من امضا شده, 1398 آکریلیک روی بوم 130 x 100 cm

گالری کاما | مرمر صالحی | بدون عنوان

مرمر صالحی (ت‌.‌ت‌. 1362) بدون عنوان

درخت در ایینه من امضا شده, 1398 آکریلیک روی بوم 130 x 100 cm

گالری کاما | مرمر صالحی | بدون عنوان

مرمر صالحی (ت‌.‌ت‌. 1362) بدون عنوان

درخت در ایینه من امضا شده, 1398 آکریلیک روی بوم 130 x 100 cm

گالری کاما | مرمر صالحی | بدون عنوان

مرمر صالحی (ت‌.‌ت‌. 1362) بدون عنوان

درخت در ایینه من امضا شده, 1398 آکریلیک روی بوم 130 x 100 cm

گالری کاما | مرمر صالحی | بدون عنوان

مرمر صالحی (ت‌.‌ت‌. 1362) بدون عنوان

درخت در ایینه من امضا شده, 1398 آکریلیک روی بوم 100 x 70 cm

گالری کاما | مرمر صالحی | بید دیوانه ۰۱

مرمر صالحی (ت‌.‌ت‌. 1362) بید دیوانه ۰۱

درخت در ایینه من امضا شده, 1398 آکریلیک وکلاژ روی بوم 120 x 90 cm

گالری کاما | مرمر صالحی | بید دیوانه ۰۲

مرمر صالحی (ت‌.‌ت‌. 1362) بید دیوانه ۰۲

درخت در ایینه من امضا شده, 1398 آکریلیک و کلاژ روی بوم 120 x 90 cm

گالری کاما | مرمر صالحی | بید دیوانه ۰۳

مرمر صالحی (ت‌.‌ت‌. 1362) بید دیوانه ۰۳

درخت در ایینه من امضا شده, 1398 آکریلیک و کلاژ روی بوم 120 x 90 cm

گالری کاما | محسن جمالی نیک | تشک کم کیفیت پر کمیت

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌. 1358) تشک کم کیفیت پر کمیت

لیز بود سرخوردم امضا شده, 1398 میکس مدیا و کلاژ 40 x 180 cm

گالری کاما | محسن جمالی نیک | تشک مادام العمر

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌. 1358) تشک مادام العمر

لیز بود سر خوردم امضا شده, 1398 ترکیب مواد 120 x 160 cm

گالری کاما | محسن جمالی نیک | پدر شد

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌. 1358) پدر شد

لیز بود سرخوردم امضا شده, 1398 آکریلیک روی بوم 150 x 120 cm

گالری کاما | محسن جمالی نیک | جمعیت لیزنده

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌. 1358) جمعیت لیزنده

لیز بود سر خوردم امضا شده, 1398 آکریلیک روی بوم 150 x 240 cm