گالری تهران

گالری تهران

رژ

امیر فاضلیان - نمایشگاه انفرادی (15 آذر - 20 آذر)

بیانیه

«رِژِ» برای من تضاد مکاشفه‌ی زیبایی و زیبایی شناسی است. استتیک در معنای کانتی‌اش، یعنی «صور پیشینی ادراک» گرفته می‌شود. دراین معنا، «رژ» امری مربوط به زمان و مکان است و در واقع شکل‌­های پیکربندی «مکان»­ ما در جامعه، توزیع امر خصوصی و امر مشترک و تخصیص سهم خاص هر کس به خود اوست. اصلی‌تر از این، زیبایی شناسی خاص تاریخ تفکر، درباره‌ی هنر و ایده،‌ اندیشه ای است که مطابق آن، اسباب هنر، اسباب اندیشه به حساب می‌آید. به بیان دیگر، «رژ» نام تازه‌ای برای قلمرو هنر نیست، بلکه صورت‌بندی خاصی از این قلمرو است.


آثار به نمایش گذاشته شده

گالری کاما | امیر فاضلیان | بدون عنوان

امیر فاضلیان (ت‌.‌ت‌. 1365) بدون عنوان

ٰرژ امضا شده, 1393 اکرلیک روی بوم 120 x 100 x 5 cm

گالری کاما | امیر فاضلیان | بدون عنوان

امیر فاضلیان (ت‌.‌ت‌. 1365) بدون عنوان

رژ امضا شده, 1395 اکرلیک روی بوم 100 x 120 x 5 cm

گالری کاما | امیر فاضلیان | بدون عنوان

امیر فاضلیان (ت‌.‌ت‌. 1365) بدون عنوان

رژ امضا شده, 1393 اکرلیک روی بوم 120 x 100 x 5 cm

گالری کاما | امیر فاضلیان | بدون عنوان

امیر فاضلیان (ت‌.‌ت‌. 1365) بدون عنوان

رژ امضا شده, 1394 اکرلیک روی بوم 100 x 150 x 5 cm

گالری کاما | امیر فاضلیان | بدون عنوان

امیر فاضلیان (ت‌.‌ت‌. 1365) بدون عنوان

رژ امضا شده, 1398 آب‌ مرکب و گواش روی مقوا 34 x 47 cm

گالری کاما | امیر فاضلیان | بدون عنوان

امیر فاضلیان (ت‌.‌ت‌. 1365) بدون عنوان

رژ امضا شده, 1398 آب مرکب و گواش روی مقوا 34 x 47 cm

گالری کاما | امیر فاضلیان | بدون عنوان

امیر فاضلیان (ت‌.‌ت‌. 1365) بدون عنوان

رژ امضا شده, 1398 گواش روی مقوا 34 x 47 cm

گالری کاما | امیر فاضلیان | بدون عنوان

امیر فاضلیان (ت‌.‌ت‌. 1365) بدون عنوان

رژ امضا شده, 1392 اکرلیک روی بوم 150 x 150 x 5 cm

گالری کاما | امیر فاضلیان | بدون عنوان

امیر فاضلیان (ت‌.‌ت‌. 1365) بدون عنوان

رژ امضا شده, 1395 اکرلیک روی بوم 150 x 200 x 5 cm

گالری کاما | امیر فاضلیان | بدون عنوان

امیر فاضلیان (ت‌.‌ت‌. 1365) بدون عنوان

رژ امضا شده, 1395 اکرلیک روی بوم 150 x 100 x 5 cm

گالری کاما | امیر فاضلیان | بدون عنوان

امیر فاضلیان (ت‌.‌ت‌. 1365) بدون عنوان

رژ امضا شده, 1394 اکرلیک روی بوم 100 x 200 x 5 cm