گالری تهران

گالری تهران

رئا

پروین جلالی - نمایشگاه انفرادی (12 بهمن - 23 بهمن)

بیانیه

در آثار پروین جلالی، زن به شیوه‌ی کنایی در پیوند به طبیعت تجسم می‌یابد. گیاهان به عنوان عنصری از طبیعت، نمودی از چرخه زندگی و تولد دوباره قلمداد می‌شوند که در بسیاری از فرهنگ‌ها ارتباطی تنگاتنگ با الهه مادر و باروری دارند؛ چنانکه در اساطیر یونان، از پیوند گایا (الهه زمین) و اورانوس (خدای آسمان‌ها) مادر تمام خدایان یا "رئا" متولد می‌شوند. این هنرمند خود آموخته، فرم‌های گیاهی و انسانی را در فضایی روایت گونه همنشین می‌سازد. وی علاوه بر رنگ‌های درخشان، فضا‌‌سازی چند ساحتی و پدیده هم‌زمانی از ترسیم چهره‌های بیانگر نیز، بهره می‌جوید تا بر جایگاه زن و نقش حیاتی آن در جامعه تاکید ورزد. مینا ناظم زاده


آثار به نمایش گذاشته شده

گالری کاما | پروین جلالی | بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1390 رنگ و روغن روی بوم 100 x 142 cm

گالری کاما | پروین جلالی | بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1395 رنگ و روغن روی بوم 100 x 80 cm

گالری کاما | پروین جلالی | بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1395 رنگ و روغن روی بوم 100 x 80 cm

گالری کاما | پروین جلالی | بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1393 رنگ و روغن روی بوم 100 x 80 cm

گالری کاما | پروین جلالی | بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1396 رنگ و روغن روی بوم 100 x 80 cm

گالری کاما | پروین جلالی | بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1397 رنگ و روغن روی بوم 100 x 70 cm

گالری کاما | پروین جلالی | بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1397 رنگ و روغن روی بوم 50 x 50 cm

گالری کاما | پروین جلالی | بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1397 رنگ و روغن روی بوم 50 x 50 cm

گالری کاما | پروین جلالی | بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1397 رنگ و روغن روی بوم 50 x 50 cm

گالری کاما | پروین جلالی | بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1396 رنگ و روغن روی بوم 33 x 46 cm

گالری کاما | پروین جلالی | بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1397 رنگ و روغن روی بوم 33 x 46 cm

گالری کاما | پروین جلالی | بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1395 رنگ و روغن روی بوم 33 x 46 cm

گالری کاما | پروین جلالی | بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1391 رنگ و روغن روی بوم 90 x 90 cm

گالری کاما | پروین جلالی | بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1389 رنگ و روغن روی بوم 70 x 70 cm

گالری کاما | پروین جلالی | بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1393 سفال 64 x 15 x 17 cm

گالری کاما | پروین جلالی | بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1397 سفال 59 x 22 x 17 cm

گالری کاما | پروین جلالی | بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1395 سفال 64 x 28 x 23 cm

گالری کاما | پروین جلالی | بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1396 سفال 60 x 24 x 24 cm

گالری کاما | پروین جلالی | بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1397 سفال 59 x 22 x 20 cm

گالری کاما | پروین جلالی | بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1397 سفال 61 x 18 x 18 cm

گالری کاما | پروین جلالی | بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1395 سفال 60 x 21 x 18 cm

گالری کاما | پروین جلالی | بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1397 سفال 57 x 23 x 18 cm

گالری کاما | پروین جلالی | بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1397 سفال 60 x 25 x 20 cm

گالری کاما | پروین جلالی | بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1397 سفال 35 x 21 x 19 cm

گالری کاما | پروین جلالی | بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1397 سفال 44 x 16 x 13 cm

گالری کاما | پروین جلالی | بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1397 سفال 17 x 18 x 18 cm

گالری کاما | پروین جلالی | بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1397 سفال 25 x 15 x 8 cm

گالری کاما | پروین جلالی | بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1397 سفال 28 x 14 x 18 cm