گالری تهران

گالری تهران

ژرفا

رضا فلاح زاده - نمایشگاه انفرادی (20 مهر - 25 مهر)

بیانیه

فلاح زاده از ۱۴ سالگی هنر نقاشی را نزد استاد علی اکبر صنعتی آغاز نمود و در ادامه همجوار اساتیدی چون : استاد سمبات – استاد منوچر معتبر – استاد وزیری مقدم و استاد رضا لعل ریاحی در بروکسل بلژیک ادامه داد . فلاح زاده که فارغ التحصیل رشته نقاشی از رویال آکادمی بروکسل است، در خلال نیم قرن گذشته، برگزاری چهل و یک نمایشگاه انفرادی در ایران – بلژیک – آلمان – فرانسه – آمریکا – کانادا – امارات – چین و شرکت در نمایشگاههای متعدد گروهی همچنین شرکت در برگزاری چهار دوره جشنوارههای فجر و دریافت تقدیرنامه و مصاحبه با رسانهها و شبکههای سیما و برگزاری چندین همایش هنری و آموزش هنرجویان را در کارنامه هنری خود دارد . فلاح زاده از همان ابتدای نوجوانی که نقاشی آبرنگ را می آموخت با آبستره که از ملزومات اجرای این تکنیک است آشنا شد . سبک خلق آثارش سوررالیسم و آبستره است که ممارست با اساتید وزیری مقدم و رضا لعل ریاحی موجبات دور شدن تدریجی از المانهای طبیعت فراهم گردید . فلاح زاده در سالهای اخیر پالتهای رنگش را کنار زده و ترکیب و اختلاط رنگهایش را مستقیما روی بومها میسازد و از روشهای انفجار و هدایت رنگها با پمپ باد همنشینی رنگها را بوجود میآورد . فلاح زاده با نامهایی که روی آثارش گذاشته به کار هایش بار انسانی و اخلاقی میبخشد ، با اینکه انسان در آثار حضور ندارد اما معنای انسانی که از نام گذاریها در آثار استنباط می شود به همراه آرامش نقاشیها ایده کار هایش را شکل میدهد و در واقع عدم حضور انسان بر عمق مفاهیمی که وی در نظر دارد افزوده است و تداوم مفاهیم انسانی از تابلویی به تابلوی دیگر در جریان است ، گویی هر اثر نقاشی جملهای از درون زندگیست و نمایی از زندگی و عقاید ایشان شدهاند دکتر بیژن عرفانی


عکس‌های نمایشگاه


آثار به نمایش گذاشته شده

گالری کاما | رضا فلاح زاده | After rain

رضا فلاح زاده (ت‌.‌ت‌. 1330) After rain

امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 120 x 120 x 4 cm

گالری کاما | رضا فلاح زاده | Complete Tranquility

رضا فلاح زاده (ت‌.‌ت‌. 1330) Complete Tranquility

امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 150 x 100 x 4 cm

گالری کاما | رضا فلاح زاده | Deep

رضا فلاح زاده (ت‌.‌ت‌. 1330) Deep

امضا شده, 1395 ترکیب مواد روی بوم 113 x 85 cm

گالری کاما | رضا فلاح زاده | Dept

رضا فلاح زاده (ت‌.‌ت‌. 1330) Dept

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 100 x 70 x 2 cm

گالری کاما | رضا فلاح زاده | Escape

رضا فلاح زاده (ت‌.‌ت‌. 1330) Escape

امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 120 x 100 cm

گالری کاما | رضا فلاح زاده | Far of Expectation

رضا فلاح زاده (ت‌.‌ت‌. 1330) Far of Expectation

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 150 x 100 cm

گالری کاما | رضا فلاح زاده | Flight sense 01

رضا فلاح زاده (ت‌.‌ت‌. 1330) Flight sense 01

امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 120 x 100 x 4 cm

گالری کاما | رضا فلاح زاده | Flight sense 02

رضا فلاح زاده (ت‌.‌ت‌. 1330) Flight sense 02

امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 120 x 100 cm

گالری کاما | رضا فلاح زاده | Generation

رضا فلاح زاده (ت‌.‌ت‌. 1330) Generation

امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 120 x 100 cm

گالری کاما | رضا فلاح زاده | Nature

رضا فلاح زاده (ت‌.‌ت‌. 1330) Nature

امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 120 x 100 cm

گالری کاما | رضا فلاح زاده | Old Birds Garden

رضا فلاح زاده (ت‌.‌ت‌. 1330) Old Birds Garden

امضا شده ترکیب مواد روی بوم 100 x 150 cm

گالری کاما | رضا فلاح زاده | Shelter

رضا فلاح زاده (ت‌.‌ت‌. 1330) Shelter

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 70 x 100 x 2 cm

گالری کاما | رضا فلاح زاده | Symphony

رضا فلاح زاده (ت‌.‌ت‌. 1330) Symphony

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 120 x 100 x 3 cm

گالری کاما | رضا فلاح زاده | Varonegi

رضا فلاح زاده (ت‌.‌ت‌. 1330) Varonegi

امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 120 x 100 cm