گالری تهران

گالری تهران

ریشه های گم

سپیده اشرفی - نمایشگاه انفرادی (26 بهمن - 01 اسفند)

بیانیه

سیمرغِ کلمات و موسیقی رنگ ها... ، زیبایی و غمزه ی حروف و پرواز رنگ ها به سوی زندگی ، ما را به اندیشه های ژرف،نقش و خط های ایرانی زیستن درست و درخشش آن می برد. در پی تقلای هنرمند، دیرندگی و ژرفانگری، مسیرش را متمایز و خوش هنجار و بینندگان آثارش را بیش تر و امیدوارتر می گرداند. پیکاسو گفته است: کاش در چین یا ایران زاده می شدم که هرچه تصویر می کردم و یا می نوشتم شعر بود. شارون فرانسوی نیز گفته است: در سراسر جهان هیچ الفبایی زیباتر از الفبای فارسی یافت نمی شود. هنرمندان ایرانی از روزگاران کهن تا حال، در پی تکمیل و تعالی و تغزل بخشیدن حروف و کالبد زیبایی آن بوده اند و الحق چه آثار گران ارجی از خود به یادگار گذاشته اند. پوسته ی ابرهای ، دوست هترمند آنیتا اشرفی با جد و جهد و درکِ درست مبانی هنرهای تجسمی، بسان خورشید رقص و ریتم گلیم های با ارزش ایرانی رفته و ،بافته های وزین ،تکراری پیرامون خویش را شکافته و به سوی رنگ آن را با خط و فرم های رها و همگام با موسیقی گلیم هارمونی داده و یک کار زنانه به تمام معنا را خلق کرده است. شیفته ی منحنیِ خط نوشته هایی شده اند که از ، گاهی حروف مستغرق تاروپود گلیم گشته و گاهی بافته های زیبا معنا رها شده و گاهی هم با معنا ی آن بافته ها همراهیِ تمام دارند. طی طریق می کند و هرگز با این ،ادب و مشاوره با استادان نامی هنر ، هنر، اخلاق نیکو ،خانم اشرفی با چراغ دانایی داشته ها در راه پُر چم و خم هنر گم نخواهد شد و استوار است که با عشق و معنویت آفرینش کند و چشمان کیمیا نظرِ مشتاقان هنرش را نوازش دهد. او در آفرینش های خویش از مکاشفه خسته نخواهد شد. این نمایشگاه اولین گام و محکم ترین و همراه ترین قدم اوست. اسرافیل شیرچی بهمن ۱۳۹۷


آثار به نمایش گذاشته شده

گالری کاما | سپیده اشرفی | بدون عنوان

سپیده اشرفی (ت‌.‌ت‌. 1367) بدون عنوان

امضا شده, 2018 آکریلیک روی بوم 100 x 100 cm

گالری کاما | سپیده اشرفی | بدون عنوان

سپیده اشرفی (ت‌.‌ت‌. 1367) بدون عنوان

امضا شده, 2017 ترکیب مواد روی کلاژ 60 x 33 cm

گالری کاما | سپیده اشرفی | بدون عنوان

سپیده اشرفی (ت‌.‌ت‌. 1367) بدون عنوان

امضا شده, 2018 آکریلیک روی بوم 160 x 80 cm

گالری کاما | سپیده اشرفی | بدون عنوان

سپیده اشرفی (ت‌.‌ت‌. 1367) بدون عنوان

امضا شده, 2018 آکریلیک روی بوم 150 x 90 cm

گالری کاما | سپیده اشرفی | بدون عنوان

سپیده اشرفی (ت‌.‌ت‌. 1367) بدون عنوان

امضا شده, 1394 آکریلیک روی بوم 60 x 120 x 4 cm

گالری کاما | سپیده اشرفی | بدون عنوان

سپیده اشرفی (ت‌.‌ت‌. 1367) بدون عنوان

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 85 x 45 x 4 cm

گالری کاما | سپیده اشرفی | بدون عنوان

سپیده اشرفی (ت‌.‌ت‌. 1367) بدون عنوان

امضا شده, 1393 ترکیب مواد روی بوم 120 x 60 x 4 cm

گالری کاما | سپیده اشرفی | بدون عنوان

سپیده اشرفی (ت‌.‌ت‌. 1367) بدون عنوان

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 142 x 92 x 4 cm

گالری کاما | سپیده اشرفی | بدون عنوان

سپیده اشرفی (ت‌.‌ت‌. 1367) بدون عنوان

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 120 x 100 x 4 cm

گالری کاما | سپیده اشرفی | بدون عنوان

سپیده اشرفی (ت‌.‌ت‌. 1367) بدون عنوان

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 75 x 60 x 5 cm

گالری کاما | سپیده اشرفی | بدون عنوان

سپیده اشرفی (ت‌.‌ت‌. 1367) بدون عنوان

امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 40 x 120 x 3 cm

گالری کاما | سپیده اشرفی | بدون عنوان

سپیده اشرفی (ت‌.‌ت‌. 1367) بدون عنوان

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 100 x 120 x 4 cm

گالری کاما | سپیده اشرفی | بدون عنوان

سپیده اشرفی (ت‌.‌ت‌. 1367) بدون عنوان

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 120 x 120 x 4 cm

گالری کاما | سپیده اشرفی | بدون عنوان

سپیده اشرفی (ت‌.‌ت‌. 1367) بدون عنوان

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 60 x 60 cm

گالری کاما | سپیده اشرفی | بدون عنوان

سپیده اشرفی (ت‌.‌ت‌. 1367) بدون عنوان

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 60 x 40 cm


مقالات مرتبط

ریشه های گم یادی از بافته های ایرانی

ریشه های گم یادی از بافته های ایرانی

این هنرمند با بیان این که ریشه های فرهنگ و هنر ایران مهجور مانده است،گفت: با «ریشه های گم»می خواهم از بافته های ايرانى یادى كنم.

01 اسفند, 1397