گالری تهران

گالری تهران

دگردیسی

مرضیه فخر - نمایشگاه انفرادی (28 تیر - 02 مرداد)

بیانیه

کسل کننده ترین چیز راز زدائی کردن از جهان و پدیده هایش است و اما نقاشی های من رازهایی هستند ساخته شده از عنصر خیال، که زمینی و خاکی می شوند و چنان زیبا نقش بازی می‌کنند تو گویی قبلا جایی دیده شده اند، درست مانند جهان ما. مرضیه فخر


آثار به نمایش گذاشته شده

گالری کاما | مرضیه فخر | بدون عنوان

مرضیه فخر (ت‌.‌ت‌. 1360) بدون عنوان

دگردیسی امضا شده, 1397 رنگ روغن روی بوم 170 x 150 cm

گالری کاما | مرضیه فخر | بدون عنوان

مرضیه فخر (ت‌.‌ت‌. 1360) بدون عنوان

دگردیسی امضا شده, 1397 رنگ روغن روی بوم 170 x 150 cm

گالری کاما | مرضیه فخر | بدون عنوان

مرضیه فخر (ت‌.‌ت‌. 1360) بدون عنوان

دگردیسی امضا شده, 1398 رنگ روغن روی بوم 200 x 140 cm

گالری کاما | مرضیه فخر | بدون عنوان

مرضیه فخر (ت‌.‌ت‌. 1360) بدون عنوان

دگردیسی امضا شده, 1397 رنگ روغن روی بوم 200 x 120 cm

گالری کاما | مرضیه فخر | بدون عنوان

مرضیه فخر (ت‌.‌ت‌. 1360) بدون عنوان

دگردیسی امضا شده, 1398 رنگ روغن روی بوم 170 x 150 cm

گالری کاما | مرضیه فخر | بدون عنوان

مرضیه فخر (ت‌.‌ت‌. 1360) بدون عنوان

دگردیسی امضا شده, 1398 رنگ روغن روی بوم 150 x 100 cm

گالری کاما | مرضیه فخر | بدون عنوان

مرضیه فخر (ت‌.‌ت‌. 1360) بدون عنوان

دگردیسی امضا شده, 1398 رنگ روغن روی بوم 170 x 150 cm