گالری تهران

گالری تهران

از تونر تا معجزه

مصطفی نوربخش - نمایشگاه انفرادی (13 بهمن - 24 بهمن)

بیانیه

شاید این کارها به درد هیچ کس و هیچ جا نخورد ولی این آثار حاصل تالش یک آدم هست که در پی تجسم بخشی به افکار و احساساتش، بی وقفه در حال کار است. چنانچه هر آدمی وجود دارد و به واسطه این وجود بایستی مورد قبول واقع گردد پس افکار، عقاید و احساساتش نیز می تواند مورد قبول قرار گیرد. مخصوصا اگر حرفی برای گفتن داشته باشد که دیگران قادر به عنوانش به صورت تجسمی نباشند. به خاطر این جسارت، تکریم و احترام به این آدم باید بیشتر باشد. در بعضی از کارها شاید دلیلی برای خوش آمدن مخاطب وجود نداشته باشد و یا حتی اشتباهات فاحشی به لحاظ مبانی به آثار وارد باشد، ولی صداقت در اجرا یک اصل است که موجبات خلوص و اصالت کار را فراهم می آورد و ای بسا مهمتر از هر قانون و هر مبانی عمل می نماید. من هیچ جای دنیا هنرمند واقعی را سراغ ندارم که در پی اجرای اثر به دنبال فخر فروشی و به رخ کشیدن استادیاش باشد. همیشه کارهایی از ایشان مورد توجه قرار گرفته و یا شاهکار از آب در آمدهاند که استادیشان را زیر پا گذاشتهاند و فقط در پی بیان تجسموار احساسات خود بودهاند. وقتی به عوامل و عوالمی که بر هنرمند رفته تا سر و کله اثری پیدا شود، سختی و توان فرسایی کار بیشتر آشکار می شود و این بسیار قابل ستایش است که آدمهایی وجود دارند که برای بیان خلوص و پاکی تالش میکنند، حتی اگر اشتباهاتی در کارهایشان وجود داشته باشد و چه کسی می تواند ادعا کند که در زندگیش دچار اشتباه نشده است؟ زمانی هست که در راه دست یابی به اثری ناب، برخواسته از جوهرهی وجودی انسان که هم شامل مرور زمان نگردد و هم جزیی از مجموعهای باشد که موجبات ساخت و ساز یک تمدن در عصر حاضر را فراهم آورد، چارهای نیست جز انجام تالشهای بی حد و حصری که در آغاز پیدایی یک طرح نو و بسط و گسترش دادن آن صورت میپذیرد. ارتکاب به اشتباه در این مواقع ناگزیر است. هر چند با توجه به روند پیشرفت، هیچ کدام اشتباه نیستند، بلکه مراتبی هستند برای دستیابی به یک وضعیت درست و دگرگون بدون طی این مسیر هیچ اتفاق خاصی رخ نخواهد داد، مگر آنکه در ورطهی تکرار در غلطیم. هر چند به نظر میرسد که بکار بردن کلمه اشتباه در این مورد عموما از جانب کسانی صادر میشود که اثر به وجود آمده را با آثاری که از دیگران دیدهاند مقایسه میکنند، در حالی که کاربرد این کلمه بایستی جای خود را به ”چرایی بوجود آمدن“ بدهد)نقد صحیح(. با توجه به روند این گونه پروسه ها، اشتباهات تبدیل به المانهای درستی میشوند که با حذف هر کدام از آنها کلیت یک اثر منهدم میگردد. اکنون چون روی سخن با گرایش نو در خطاطی است در بعضی آثار آوانگارد و درخور توجه هنرمندان بزرگ با توجه به ذات وجودی چنین آثاری ، فرمالیستی بودن آنها، تجرد بیش از حدشان، استفاده از متریال ساده در اجرای اثر، استفاده از تعداد حداقلی رنگ و همچنین خلق الساعه بودنشان نه تنها اثری از زیبایی به مفهوم عام در آنها مشاهده نمی گردد، ای بسا بسیار زشت و زمخت هم از آب در آیند. در اجرا به فهم و شعورش مراجعه نکرده و احتماال ”در مواجه با چیز دیگری اثر را بوجود آورده و این چیز دیگر میتواند احساسی باشد که او قادر به بیانش به شکل اثر حاضر بوده. با این وجود در حالی که به نظر میرسد، اثر رؤیت میشود ولی در حقیقت چنین نیست، اثری نیست و دیده هم نمیشود چون تأثیراتش در فهم و شعور دیگران که هیچ در به وجود آورنده اثر هم موجود نیست، هم جنس هم نیستند. عقل و شعور میتواند فقط یک وسیله باشد برای به وجود آوردن, مثل بقیه وسایل؛ به همین دلیل است که بیشتر آثاری که به این روش تالیف می شوند به این سادگیها هم دیده نمیشوند مگر آن که چه شود!... .“فهم اثر که دیگر جای خود دارد.“ )در این جا فهم اثر اساسا“ بی معنی است( در نهایت هم اثر، خیلی زشت از آب در میآید. دلیل این که بیشتر آثار حال حاضر و چند دهه گذشته دنیا زشت و مزخرف به نظر میآیند هم همین است. خیلی ها هستند که کارهای قشنگ ارائه میدهند که وجود آنها ضروریتر از گروه زشتکاران است. چرا؟ برای تلطیف روح جامعه و این که جهان را از وجود زشتی و مزخرفی کامل نجات بدهند. حال دلیل وجود آدمهای گروه زشتکاران چیست؟ برای آن است که در ابتدا، وجود گروه قشنگکاران معنی پیدا کند و همچنین دلیلی برای فحش دادنها و تخلیه استرسهای روحی جامعه وجود داشته باشد. حال چرا باید گروه زشتکاران آدمهای مهمتر و قابل احترامتری باشند، چون ایشان هستند که خود را برابر آماج فحشها و حمالت مردم قرار میدهند. فقط در این میان مسألهای وجود دارد و آن این است که کسانی که کارهای خوب وشسته رفتهای انجام میدهند تکلیفشان روشن است، مقایسه اینکه کار کدام بهتر است و کدام بدتر، امکان پذیر است ولی در مورد گروه اول وضعیت پیچیده است و آدمها نمیدانند کار کدام یک مزخرفتر است. این جاست که وجود منتقدین ضرورت پیدا میکند. هرچند که آراء ونظرات منتقدین مختلف هم دارای تفاوتهایی فاحش است ولی چه میشود کرد؟ طبیعت این گونه کارها چنین اقتضاء میکند. هر چند که در زمان حاضر انجام کارهای زشت و مزخرف نیز به یک فضیلت آسمانی تبدیل شده و هرکس از بلد و نابلد از راسته خویش بلند میشود و اقدام به انجام هر زشتی که از دستش بر میآید، میکند. ...)زشت کار کردن هم قشنگ شده( حال باید به این نکته بسیار مهم توجه داشت که انجام کارهای زشت از طرف آدمهای کاربلد، شاید به نظر ساده و پیش پا افتاده بیآید ولی هرگز چنین نیست نه به لحاظ اجرا، بلکه به لحاظ کنار آمدن هنرمند با خودش. ای بسا برای انجام یک کار احمقانهی این چنین مجبور به سینه خیز رفتن های بی پایان حسی هم بشود )من فکر نمیکنم چیزی سختتر از سینه خیز حسی باشد(. از جهت دیگر هم فکر می کنم رسیدن به یک ایده ناب و درجه یک که به زشتترین وجه ممکن هم اجرا بشود، اگر کار سختی نباشد که هست، دارای پیچیدگیهای وحشتناکی خواهد بود که از عهده هر کسی بر نمیآید، میگویید نه! پس امتحان کنید.


عکس‌های نمایشگاه


آثار به نمایش گذاشته شده

گالری کاما | مصطفی نوربخش | شریان

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) شریان

امضا شده, 1388 ترکیب مواد روی مقوا 50 x 70 cm

گالری کاما | مصطفی نوربخش | شانس

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) شانس

امضا شده, 1389 ترکیب مواد روی چوب 200 x 139 x 2 cm

گالری کاما | مصطفی نوربخش | هاله

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) هاله

امضا شده, 1387 ترکیب مواد روی مقوا 70 x 50 cm

گالری کاما | مصطفی نوربخش |   انعکاس

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) انعکاس

امضا شده, 1389 ترکیب مواد روی چوب 190 x 130 x 2 cm

گالری کاما | مصطفی نوربخش | بدون عنوان

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) بدون عنوان

امضا شده, 1389 ترکیب مواد روی مقوا لمینت روی چوب 100 x 70 x 2 cm

گالری کاما | مصطفی نوربخش | بدون عنوان

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) بدون عنوان

امضا شده, 1389 ترکیب مواد روی مقوا 70 x 50 cm

گالری کاما | مصطفی نوربخش | بدون عنوان

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) بدون عنوان

امضا شده, 1387 ترکیب مواد روی مقوا 50 x 70 cm

گالری کاما | مصطفی نوربخش | بدون عنوان

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) بدون عنوان

امضا شده, 1390 ترکیب مواد روی مقوا 70 x 50 cm

گالری کاما | مصطفی نوربخش | بدون عنوان

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) بدون عنوان

امضا شده, 1390 ترکیب مواد روی مقوا 70 x 50 cm

گالری کاما | مصطفی نوربخش | بدون عنوان

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) بدون عنوان

امضا شده, 1387 ترکیب مواد روی مقوا لمینت روی چوب 100 x 70 x 2 cm

گالری کاما | مصطفی نوربخش | بدون عنوان

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) بدون عنوان

امضا شده, 1387 ترکیب مواد روی مقوا 70 x 50 cm

گالری کاما | مصطفی نوربخش | برنده

مصطفی نوربخش (ت‌.‌ت‌. 1347) برنده

امضا شده, 1387 ترکیب مواد روی مقوا 70 x 50 cm


مقالات مرتبط

گالری کاما بهمن ماه با معرفی آثار مصطفی نوربخش در منطقه اوین تهران افتتاح می‌شود

گالری کاما بهمن ماه با معرفی آثار مصطفی نوربخش در منطقه اوین تهران افتتاح می‌شود

به گزارش مجله عکس نوریاتو به نقل از روابط عمومی کاما، گالری کاما سیزدهم بهمن ماه با معرفی آثار مصطفی نوربخش در منطقه اوین تهران افتتاح می شود.

13 بهمن, 1396


افتتاح گالری کاما با نمایش آثار مصطفی نوربخش

افتتاح گالری کاما با نمایش آثار مصطفی نوربخش

با برپایی نمایشگاهی از آثار مصطفی نوربخش هنرمند مطرح چهارمحال و بختیاری با عنوان "از تونر تا معجزه" گالری "کاما" در منطقه اوین تهران افتتاح شد.

17 بهمن, 1396