گالری تهران

گالری تهران

استنساخ

آرام مسلم زاده - نمایشگاه انفرادی (11 آبان - 22 آبان)

بیانیه

درخشش واقعی هنر کلاسیک وطنم در عصر انفورماتیک و فضاهای مجازی، دغدغه‌ی هنری من است. نشانه‌هایی را در هنر دیرین این سرزمین جستجو می‌کنم که هماوردی بلاشکی با هنر سایرین دارد. نشانه‌ها در رنگ، حجم، خط، اشکال و ترکیب‌بندی بر مولفه های فرهنگی‌ اشاره دارد و خیال‌انگیزی‌های مطبوعی را به ارمغان می‌آورد. در این آثار سعی دارم میراث‌دار خلاقیت و ذوق و ذائقه‌ای باشم که گَرد ناملایمات و سختی‌ها کمتر امکان بهتر دیده شدن‌شان را فراهم ساخته است


آثار به نمایش گذاشته شده

گالری کاما | آرام مسلم زاده | ماه

آرام مسلم زاده (ت‌.‌ت‌. 1353) ماه

امضا شده, 1396 رﻧﮓ روﻏﻦ روی ﺑﻮم 150 x 150 cm

گالری کاما | آرام مسلم زاده | مهر

آرام مسلم زاده (ت‌.‌ت‌. 1353) مهر

امضا شده, 1396 رﻧﮓ روﻏﻦ روی ﺑﻮم 150 x 150 cm

گالری کاما | آرام مسلم زاده | قاجار ۱

آرام مسلم زاده (ت‌.‌ت‌. 1353) قاجار ۱

امضا شده, 1394 رﻧﮓ و روﻏﻦ روی ﺑﻮم 200 x 200 cm

گالری کاما | آرام مسلم زاده | قاجار ۲

آرام مسلم زاده (ت‌.‌ت‌. 1353) قاجار ۲

امضا شده, 1394 رﻧﮓ و روﻏﻦ روی ﺑﻮم 200 x 200 cm

گالری کاما | آرام مسلم زاده | قاجار ۳

آرام مسلم زاده (ت‌.‌ت‌. 1353) قاجار ۳

امضا شده, 1395 رﻧﮓ و روﻏﻦ روی ﺑﻮم 180 x 130 cm

گالری کاما | آرام مسلم زاده | قاجار ۴

آرام مسلم زاده (ت‌.‌ت‌. 1353) قاجار ۴

امضا شده, 1394 رﻧﮓ و روﻏﻦ روی ﺑﻮم 200 x 200 cm

گالری کاما | آرام مسلم زاده | قاجار ۵

آرام مسلم زاده (ت‌.‌ت‌. 1353) قاجار ۵

امضا شده, 1394 رﻧﮓ و روﻏﻦ روی ﺑﻮم 180 x 130 cm

گالری کاما | آرام مسلم زاده | قاجار ۶

آرام مسلم زاده (ت‌.‌ت‌. 1353) قاجار ۶

امضا شده, 1394 رﻧﮓ و روﻏﻦ روی ﺑﻮم 200 x 200 cm

گالری کاما | آرام مسلم زاده | قاجار ۷

آرام مسلم زاده (ت‌.‌ت‌. 1353) قاجار ۷

امضا شده, 1393 رﻧﮓ و روﻏﻦ روی ﺑﻮم 150 x 120 cm

گالری کاما | آرام مسلم زاده | قاجار ۸

آرام مسلم زاده (ت‌.‌ت‌. 1353) قاجار ۸

امضا شده, 1393 رﻧﮓ و روﻏﻦ روی ﺑﻮم 150 x 120 cm

گالری کاما | آرام مسلم زاده | صفویه ۱

آرام مسلم زاده (ت‌.‌ت‌. 1353) صفویه ۱

امضا شده, 1396 رﻧﮓ و روﻏﻦ روی ﺑﻮم 200 x 200 cm

گالری کاما | آرام مسلم زاده | صفویه ۲

آرام مسلم زاده (ت‌.‌ت‌. 1353) صفویه ۲

امضا شده, 1396 رﻧﮓ روﻏﻦ روی ﺑﻮم 200 x 200 cm

گالری کاما | آرام مسلم زاده | صفویه ۳

آرام مسلم زاده (ت‌.‌ت‌. 1353) صفویه ۳

امضا شده, 1395 رﻧﮓ و روﻏﻦ روی ﺑﻮم 180 x 130 cm