گالری تهران

گالری تهران

رستا

فاطمه دیواندری - نمایشگاه انفرادی (01 شهریور - 06 شهریور)

بیانیه

تنم خراش رنگ میشود ودستانم چه ناتوان میهمان بوم تن خراشیم از رنج بوم خراشیم از درد رنگ بررنگ بال بربال مسافرمیشوم ... کجاست مقصد ؟؟؟ نمیدانم...


آثار به نمایش گذاشته شده

گالری کاما | فاطمه دیواندری | معماری ایران

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) معماری ایران

معماری ایران امضا شده, 1394 اکریلیک روی بوم 100 x 100 x 2 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | ما عشق را رعایت می کنیم

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) ما عشق را رعایت می کنیم

امضا شده, 1398 ترکیب مواد روی بوم 150 x 150 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1397 اکریلیک روی بوم 150 x 150 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | فریدا درون من

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) فریدا درون من

امضا شده, 1397 اکریلیک روی بوم 150 x 150 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 150 x 150 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 150 x 150 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1397 اکریلیک روی بوم 150 x 150 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 150 x 150 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 150 x 150 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 150 x 150 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1397 اکریلیک روی بوم 100 x 80 cm

گالری کاما | فاطمه دیواندری | بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 150 x 150 cm