گالری تهران

گالری تهران

کووت دیووار

مردمان ساحل عاج - نمایشگاه انفرادی (16 آذر - 06 دی)

بیانیه

نمایشگاه صورتک و آثار حجیم قبایل ساحل عاج


آثار به نمایش گذاشته شده

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک "بئوله"

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. 1300) صورتک "بئوله"

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 43.5 x 16 x 13 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بئوله

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. 1300) صورتک بئوله

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 41 x 21 x 12 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بئوله

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. 1300) صورتک بئوله

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 40 x 14 x 12 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بئوله

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. 1300) صورتک بئوله

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 48.5 x 17 x 15 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بئوله

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. 1300) صورتک بئوله

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 38 x 12 x 9.5 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بدو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. 1300) صورتک بدو

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 38 x 51.5 x 8 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بته

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. 1300) صورتک بته

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 37 x 20.5 x 12.5 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بونو آمونن

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. 1300) صورتک بونو آمونن

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 36.5 x 15.5 x 16 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک دن

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. 1300) صورتک دن

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 29 x 17 x 12 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک دن

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. 1300) صورتک دن

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 31 x 20 x 15 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک دن

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. 1300) صورتک دن

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 27 x 13.5 x 15 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک جیمینی

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. 1300) صورتک جیمینی

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 44 x 19 x 17 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک جیمینی

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. 1300) صورتک جیمینی

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 28.5 x 15 x 13 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک جیمینی

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. 1300) صورتک جیمینی

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 47 x 20 x 17 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک گورو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. 1300) صورتک گورو

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 41 x 20 x 13.5 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بزرگ کپلی

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. 1300) صورتک بزرگ کپلی

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 147 x 49 x 26 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک بزرگ امبلو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. 1300) صورتک بزرگ امبلو

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 87 x 45 x 15 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک گگو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. 1300) صورتک گگو

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 34 x 25 x 8.5 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | مجسمه کالائو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. 1300) مجسمه کالائو

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 52 x 35 x 19.5 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | مجسمه کالائو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. 1300) مجسمه کالائو

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 49 x 17 x 21 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | مجسمه کالائو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. 1300) مجسمه کالائو

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 75 x 25 x 19 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | مجسمه کالائو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. 1300) مجسمه کالائو

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 155 x 40 x 50 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | مجسمه کالائو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. 1300) مجسمه کالائو

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 52 x 30.5 x 18 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | مجسمه کالائو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. 1300) مجسمه کالائو

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 214 x 58 x 48 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک کپان

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. 1300) صورتک کپان

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 50 x 17.5 x 13 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک کپله‌کپله یا لونر

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. 1300) صورتک کپله‌کپله یا لونر

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 34 x 15.5 x 7.5 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک کپله‌کپله یا لونر

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. 1300) صورتک کپله‌کپله یا لونر

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 47 x 25 x 12 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک کپله‌کپله یا لونر

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. 1300) صورتک کپله‌کپله یا لونر

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 33 x 20.5 x 5.5 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک کران

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. 1300) صورتک کران

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 31 x 21.5 x 22.5 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک لاندای

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. 1300) صورتک لاندای

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 148 x 41.5 x 22 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | تندیس مرد

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. 1300) تندیس مرد

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 143 x 35 x 33 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک امبلو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. 1300) صورتک امبلو

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 36.5 x 17 x 14 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک امبلو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. 1300) صورتک امبلو

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 31.5 x 22 x 15 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک نیمبا باگا

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. 1300) صورتک نیمبا باگا

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 205 x 60 x 80 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک توما

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. 1300) صورتک توما

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 30 x 19 x 12.5 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک توما

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. 1300) صورتک توما

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 30.5 x 17 x 10.5 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک توما

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. 1300) صورتک توما

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 30 x 18 x 11.5 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک توما

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. 1300) صورتک توما

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 40 x 18 x 15 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک وانیوگو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. 1300) صورتک وانیوگو

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 62 x 41 x 41 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | تندیس زن

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. 1300) تندیس زن

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 144 x 35 x 30 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک یوئوره

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. 1300) صورتک یوئوره

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 47.5 x 20 x 14.5 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک یوئوره

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. 1300) صورتک یوئوره

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 48 x 20 x 15 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک یوئوره

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. 1300) صورتک یوئوره

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 40 x 15.5 x 11 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک یوئوره

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. 1300) صورتک یوئوره

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 44 x 18 x 12.5 cm

گالری کاما | مردمان ساحل عاج | صورتک یوئوره

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. 1300) صورتک یوئوره

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 44 x 18 x 12.5 cm