گالری تهران

گالری تهران

آرامش معاصر

ویدا جیلانچی - نمایشگاه انفرادی (26 مرداد - 13 شهریور)

بیانیه

از دیدگاه ام در زندگی معاصر شهرمان اکثرا هنگام خوشحالی، ناراحتی، قرار ملاقات، با همراه یا به تنهایی و... به کافه می روند و معمولا به حال بهتری می رسند و اوقات آرامی را سپری می کنند. می توان گفت کافه به نوعی جایگاه آرامش معاصرمان شده است. با رنگ ها وخطوط مورد علاقه ام سعی در به تصویر کشیدن آن از نگاه خود داشتم.


عکس‌های نمایشگاه


آثار به نمایش گذاشته شده

گالری کاما | ویدا جیلانچی | ﯾﮏ روز ﺧﻮب

ویدا جیلانچی (ت‌.‌ت‌. 1365) ﯾﮏ روز ﺧﻮب

آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ امضا شده, 1397 اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روی ﺑﻮم 80 x 120 x 2 cm

گالری کاما | ویدا جیلانچی | ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ

ویدا جیلانچی (ت‌.‌ت‌. 1365) ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ

آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ امضا شده, 1397 اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روی ﺑﻮم 80 x 120 x 2 cm

گالری کاما | ویدا جیلانچی | آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ

ویدا جیلانچی (ت‌.‌ت‌. 1365) آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ

آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ امضا شده, 1396 اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روی ﺑﻮم 100 x 120 x 2 cm

گالری کاما | ویدا جیلانچی | دﯾﺮوز ﻣﻌﺎﺻﺮ

ویدا جیلانچی (ت‌.‌ت‌. 1365) دﯾﺮوز ﻣﻌﺎﺻﺮ

آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ امضا شده, 1397 اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روی ﺑﻮم 100 x 120 cm

گالری کاما | ویدا جیلانچی | ﮐﺎدو

ویدا جیلانچی (ت‌.‌ت‌. 1365) ﮐﺎدو

آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ امضا شده, 1396 اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روی ﺑﻮم 100 x 80 x 2 cm

گالری کاما | ویدا جیلانچی | روز ﻃﻼﯾﯽ

ویدا جیلانچی (ت‌.‌ت‌. 1365) روز ﻃﻼﯾﯽ

آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ امضا شده, 1397 اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روی ﺑﻮم 80 x 100 x 2 cm

گالری کاما | ویدا جیلانچی | اﯾﻨﺠﺎ

ویدا جیلانچی (ت‌.‌ت‌. 1365) اﯾﻨﺠﺎ

آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ امضا شده, 1397 اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روی ﺑﻮم 100 x 120 x 2 cm

گالری کاما | ویدا جیلانچی | ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎر

ویدا جیلانچی (ت‌.‌ت‌. 1365) ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎر

آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ امضا شده, 1397 رﻧﮓ روﻏﻦ روی ﺑﻮم 100 x 120 x 2 cm

گالری کاما | ویدا جیلانچی | ﮔﺬران

ویدا جیلانچی (ت‌.‌ت‌. 1365) ﮔﺬران

آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ امضا شده, 1397 رﻧﮓ و روﻏﻦ روی ﺑﻮم 80 x 100 x 2 cm

گالری کاما | ویدا جیلانچی | ﺑﯽ ﻫﻮﯾﺘﺎن

ویدا جیلانچی (ت‌.‌ت‌. 1365) ﺑﯽ ﻫﻮﯾﺘﺎن

آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ امضا شده, 1397 اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روی ﺑﻮم 100 x 120 x 2 cm

گالری کاما | ویدا جیلانچی | پی ام

ویدا جیلانچی (ت‌.‌ت‌. 1365) پی ام

آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ امضا شده, 1396 آکریلیک روی بوم 80 x 100 x 2 cm

گالری کاما | ویدا جیلانچی | ﺑﯽ ﻗﺮار

ویدا جیلانچی (ت‌.‌ت‌. 1365) ﺑﯽ ﻗﺮار

آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ امضا شده, 1396 اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روی ﺑﻮم 100 x 60 x 2 cm

گالری کاما | ویدا جیلانچی | ﻟﻐﺖ ب ﺟﺎ

ویدا جیلانچی (ت‌.‌ت‌. 1365) ﻟﻐﺖ ب ﺟﺎ

آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ امضا شده, 1396 اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روی ﺑﻮم 80 x 100 x 2 cm

گالری کاما | ویدا جیلانچی | ﻣﺸﻮرت زرد

ویدا جیلانچی (ت‌.‌ت‌. 1365) ﻣﺸﻮرت زرد

آراﻣﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ امضا شده, 1397 اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ روی ﺑﻮم 80 x 80 x 2 cm


مقالات مرتبط

معرفی هنرکار گالری دار و دولت است هنرمند حرف تازه داشته باشد

معرفی هنرکار گالری دار و دولت است هنرمند حرف تازه داشته باشد

مدیر گالری کاما معتقد است این که هنر باید در سطح جامعه بیشتر دیده شود و با عامه مردم ارتباط ‌برقرار کند وظیفه هنرمند نیست بلکه وظیفه گالری دار و دست اندرکاران فرهنگی است که چگونه در معرفی هنر هنرمندان تلاش می کنند .

26 مهر, 1397


روایت کافه های شهر در نقاشی های ویدا جیلانچی شبستان

روایت کافه های شهر در نقاشی های ویدا جیلانچی شبستان

جیلانچی درباره نمایشگاه «آرامش معاصر» گفت: ارتباط حسی افراد در فضای خاص «کافه» مورد توجه من قرار گرفت و موجب شد در مجموعه تازه ام زاویه دید متفاوتی حاصل شود که جذابیت خاص خود را دارد.

27 مرداد, 1397


به دنبال نوستالژی ولحظه‌های آرامش

به دنبال نوستالژی ولحظه‌های آرامش

تمایل به جمع‌آوری وسایل قدیمی، ظروف سفالی و لوازم تزئینی مورد استفاده مردم در طی چند سال گذشته در میان ایرانیان افزایش یافته است. این گرایش ممکن است به علت انتقال احساسات مثبت و آرامش از سوی این اشیا ایجاد شود.

05 شهریور, 1397