گالری تهران

گالری تهران

و اسب يادت هست

ترنگ دانشمند - نمایشگاه انفرادی (03 اسفند - 08 اسفند)

بیانیه

وقتی از مجسمه های پوشیدنی حرف می زنیم ، در واقع اذعان می کنیم که این اشیای زینتی ، خود را محدود به زیور آلات نمی دانند و می خواهند بر کیفیتِ مجسمه بودن خود نیز تآکید کنند پس با این تعریف ، ما سمت و سو پیدا می کنیم به سمتِ هنری که علاوه بر کاربردی و تزئینی بودن ، می خواهد بر وجهه ی هنری خود نیز اصرار بورزد ، این نکته از آنجا روشن تر می شود که هنرمند در ساختن ِمجسمه هایش بر یکه بودن آنها نیز تاکید می کند . اسب ، در کارهای ترنگ دانشمند ، عنصری ست که با تکرارشوندگیِ متفاوت خود علاوه بر موتیف شدن ، به نقشی معنادار و تفسیرپذیر بدل می شود . اسب در کارهای نقره ای او گاهی همان اسبِ اسطوره ای در هنر ایران است ، گاه برگردانی امروزی می شود از اسبِ کهن سالِ تاریخی ، گاهی از سوژه بودن خود جدا و اعضایش به پاره های معنادارِ دور از همی بدل می شود و در عبور معاصرتر خود ،خطوط و انحنای آشنا و مطبوع ِ اسب به انتزاع ِ گسترده ای می رسد که میل ِ درونی هنرمند را رهاتر می کند . رها شدنی که معناساز است و فقط ویترینی برای نشان دادن فرم های خاص نیست . در واقع تم ، موتیف و مضمون اسب در این مجموعه مدام در حال دگر دیسی و تغییر است و با پویایی خود از جایی به جایی دیگر می رود . گاه آرام نشسته و گردن و یالش را مخالف خوانِ باد کرده است . گاه ایستاده و گردن فراز در جستجوی ماه ِ پنهان بالای سر است . گاهی گام زنان ،گاه چهارنعل و به تاخت می شود و گاهی نیز فقط رفتارِ بدن اوست که به شکل خطوط ِ سیالی برای ما به جا می ماند، امابنظر می رسد آنچه در این کارها دیدنی تر است، معنا و احترامِ دور و نزدیکِ همراه ِ اسب است که می تواند در زندگی امروز ما همراه مان باشد . رسول رخشا زمستان ۹۷


آثار به نمایش گذاشته شده

گالری کاما | ترنگ دانشمند | سالتار

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) سالتار

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره و مینا کاری (انگشتر) 12.47 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | مهتاب

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) مهتاب

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره و کریستال (نیم دستبند) 9.24 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | جهان

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) جهان

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (گوشواره) 23.04 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | کابالو

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) کابالو

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره و مینا کاری (دکمه سر دست) 18.27 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | پارت

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) پارت

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره و کریستال (گوشواره) 22.43 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | جهان

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) جهان

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (انگشتر) 18.34 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | لونا

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) لونا

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (طلا کاری, انگشتر) 7.15 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | سالتار

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) سالتار

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره و فیروزه (انگشتر و دستبند) 18.07 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | کابالو

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) کابالو

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (سنجاق سر) 9.03 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | لونا

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) لونا

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (طلا کاری, دستبند) 15.12 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | لونا

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) لونا

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (طلا کاری, گوشواره) 18.17 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | اقیانوس

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) اقیانوس

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (سنگ: کوارتز دریا, انگشتر) 21.4 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | کابالو

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) کابالو

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (گردنبند) 28.06 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | آتش

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) آتش

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (طلا کاری، گوشواره) 19 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | اقیانوس

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) اقیانوس

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (سنگ: کوارتز دریا, گردنبند) 27.48 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | هیستوریا

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) هیستوریا

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (سنگ: عقیق، گردنبند) 42.4 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | هیستوریا

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) هیستوریا

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (گوشواره) 30.06 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | قهرمان

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) قهرمان

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (سنگ: فیروزه و کریستال، گوشواره) 13.04 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | رویا

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) رویا

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (انگشتر) 16.53 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | آتش

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) آتش

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (سنگ: عقیق، طلا کاری، گردنبند) 38.05 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | کابالو

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) کابالو

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (انگشتر) 6.15 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | کابالو

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) کابالو

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1396 نقره (گوشواره) 23.83 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | کابالو ۲

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) کابالو ۲

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1396 نقره (انگشتر) 13.31 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | کابالو ۲

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) کابالو ۲

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1396 نقره (گردنبند) 26.38 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | جهان

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) جهان

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (گل سینه) 18.64 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | کابالو

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) کابالو

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1396 نقره (طلا کاری، گل سینه) 5.26 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | اقیانوس

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) اقیانوس

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره - کهربا (گوشواره) 13.68 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | سالتار

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) سالتار

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (گوشواره) 28.12 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | ساتار ۲

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) ساتار ۲

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره و فیروزه (گوشواره) 22.16 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | ساتار ۲

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) ساتار ۲

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره و فیروزه (انگشتر) 14.72 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | آتش

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) آتش

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (طلاکاری، انگشتر) 15.27 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | آتش

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) آتش

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (طلاکاری، انگشتر) 18.64 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | پارت

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) پارت

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره و فیروزه (انگشتر) 22.21 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | پارت

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) پارت

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره و انیکس 41.06 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | پارت ۲

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) پارت ۲

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره و انیکس 5.9 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | فانتزیا

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) فانتزیا

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره و عقیق (دستبند) 56.65 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | فانتزیا

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) فانتزیا

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (طلا کاری، نیم دستبند) 10.72 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | فانتزیا

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) فانتزیا

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (دکمه سردست) 13.84 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | فانتزیا

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) فانتزیا

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره و سنگ یاقوت (گوشواره) 15.05 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | فانتزیا

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) فانتزیا

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره و سنگ یاقوت (گل سینه) 14.62 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | رویا

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) رویا

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (طلا کاری، گل سینه)) 19.25 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | رویا

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) رویا

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (گیره کروات) 10.4 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | رویا ۲

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) رویا ۲

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره و کریستال (انگشتر) 18.34 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | مهتاب

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) مهتاب

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره و کریستال (گل سینه) 11.24 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | هیستوریا

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) هیستوریا

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (انگشتر) 25.69 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | هیستوریا ۲

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) هیستوریا ۲

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره و حدید (گردنبند) 34.87 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | قهرمان

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) قهرمان

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره و کریستال (زنجیر بدن) 23.3 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | قهرمان

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) قهرمان

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (انگشتر) 19.71 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | قهرمان

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) قهرمان

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (نشان لای کتاب) 9.84 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | قهرمان

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌. 1359) قهرمان

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (دکمه سر دست) 16.61 (گرم)