گالری لندن

گالری لندن

نبض زمين

بیتا وکیلی - نمایشگاه انفرادی (08 آذر - 09 بهمن)

بیانیه

مجموعه پيش رو، دوگانگي را به تصوير ميكشد كه مُصلحانه و ماني وار ، دروجه نخست ،اكنونيتِ مغشوشِ جهانِ مارا تفسير ميكند و در سطح دوم ،مسير و راه برون رفتِ از آن را به صورت درآورده است . بازنمايي تصويريِ سازه هاي فلزي و شهرسازي مابٓعدِ مدرن ، در كنار جنبه هاي شرقي كه بيشتر در تكنيك ابرهاي پيچان نمايان شده است ، تفسيري از جهانِ كنوني ارائه مي دهد كه مي توان آن را در قالب كنكاشي براي نزديكيِ شرق و غرب مشاهده نمود . مفهوم شرق و غرب اينجا ، از يك طرف ، به شكل جغرافيايي و از سوي ديگر به صورت مقولاتي انسان شناسانه ، جلوه ميكنند. شرق و درون ، به سان جنين هايي در حال رشد هستند كه در بطن مجموعه اي از كلان شهرها كه حكم غرب و برون را دارند، در مرزهايي گاه مشخص و گاه نامشخص پديدار ميشوند ، رشد ميكنند و ادامه مي يابند . رشد منطقه گرايي ،اختلاف تمدن ها، و افزايش هر روزه ي كُنش هاي آنها با يكديگر و بحران هويت در روندِ نوسازي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي ، برخورد تمدن ها اجتناب ناپذير مي نمايد. اما در اين مجموعه، با خوشبيني خاصي كه منشأ آن را بايد در فرهنگِ غنيِ ايراني، شرقي جستجو نمود ، برخورد تمدن ها با ترسيمِ نشانه هايي مانندِ راه هاي تو در تو پيچان و رقصان و فرم هاي جنيني ، كه نمايانگرِِ ذات زندگي ، آفرينش و زايش است ، به چالش كشيده شده است . بيتا وكيلي


آثار به نمایش گذاشته شده

گالری کاما | بیتا وکیلی | بدون عنوان

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌. 1352) بدون عنوان

نبض زمین امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 145 x 185 x 7 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | بدون عنوان

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌. 1352) بدون عنوان

نبض زمین امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 145 x 185 x 7 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | بدون عنوان

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌. 1352) بدون عنوان

شهریور امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 80 x 80 x 4 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | بدون عنوان

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌. 1352) بدون عنوان

شهریور امضا شده, 1396 ترکیب مواد روی بوم 80 x 80 x 4 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | هفت سالگي

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌. 1352) هفت سالگي

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 80 x 80 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | کشاکشِ رنگين

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌. 1352) کشاکشِ رنگين

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 110 x 320 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | همه مي ترسيم

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌. 1352) همه مي ترسيم

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 70 x 110 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | برای تو

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌. 1352) برای تو

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 70 x 110 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | از هر ذره جان

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌. 1352) از هر ذره جان

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 190 x 190 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | خواب بوده ام  خواب ديده ام

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌. 1352) خواب بوده ام خواب ديده ام

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 60 x 80 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | بعدها

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌. 1352) بعدها

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 125 x 125 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | نزديكِ دورها

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌. 1352) نزديكِ دورها

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 40 x 70 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | در آستانه

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌. 1352) در آستانه

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 185 x 145 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | انتها ابتدا

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌. 1352) انتها ابتدا

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 125 x 125 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | آخرين گنج

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌. 1352) آخرين گنج

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 70 x 190 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | بذرِ پنهاني

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌. 1352) بذرِ پنهاني

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 70 x 190 x 5 cm

گالری کاما | بیتا وکیلی | زیر پوست من

بیتا وکیلی (ت‌.‌ت‌. 1352) زیر پوست من

نبض زمین امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 185 x 145 x 5 cm


مقالات مرتبط

توقیف آثار هنرمند ایرانی در مرز بریتانیا باعث به تعویق افتادن نمایشگاه وی شد

توقیف آثار هنرمند ایرانی در مرز بریتانیا باعث به تعویق افتادن نمایشگاه وی شد

کارهای بیتا وکیلی در مرز انگلستان توسط دولت به مدت یک هفته توقیف شد.

21 آذر, 1397


نمایش انفرادی هنرمند ایرانی بیتا وکیلی بعد از توقف در مرز بریتانیا به تاریخ جدید موکول شد

نمایش انفرادی هنرمند ایرانی بیتا وکیلی بعد از توقف در مرز بریتانیا به تاریخ جدید موکول شد

۳۱ آثار از بیتا وکیلی، یکی ازموفق ترین هنرمند زن معاصر در خاورمیانه، در مرز بریتانیا از تاریخ ۲۱ تا ۲۴ آبان ماه توقیف شد.

21 آذر, 1397


بیتا وکیلی

بیتا وکیلی

گالری کاما از نمایشگاهی در ماه نوامبر از هنرمند معاصر، بیتا وکیلی در فضای لندن خود خبر داده است. این نمایشگاه به منظور بازدید خصوصی در تاریخ ۲۴ آبان بازخواهد شد و تا ۲۶ آذر ۲۰۱۸ اجرا خواهد شد.

10 آبان, 1397


گالری کاما نمایشگاه انفرادی هنرمند زن عالی رتبه ایرانی بیتا وکیلی را اعلام می دارد

گالری کاما نمایشگاه انفرادی هنرمند زن عالی رتبه ایرانی بیتا وکیلی را اعلام می دارد

کاما گالری از نمایشگاه انفرادی بیتا وکیلی، هنرمند معاصر ایرانی و یکی از موفقترین هنرمندان زن در خاورمیانه، در لندن خبر داده است. این اولین نمایشگاه انفرادی بیتا وکیلی در انگلستان خواهد بود که قرار است با بازدید خصوصی در ۲۴ آبان ماه افتتاح شود و تا تاریخ ۲۶ آذر ماه دایر خواهد بود.

23 آبان, 1397