بدون عنوان


نمایشگاهها

گالری کاما | زمان زمانی | Exhibition | بدون عنوان

گالری تهران

بدون عنوان

نمایشگاه گروهی, 12 مرداد - 23 مرداد


آثار دیگر زمان زمانی

گالری کاما | زمان زمانی | بدون عنوان

زمان زمانی

بدون عنوان , 1354

امضا شده, 1354 رنگ و روغن روی بوم 60 x 80 cm

زمان زمانی

بدون عنوان - 1354

رنگ و روغن روی بوم 100 x 100 cm امضا شده در پایین راست CoA no. 1902051716541

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری