رویا ۲


نمایشگاهها

گالری کاما | ترنگ دانشمند | Exhibition | و اسب يادت هست

گالری تهران

و اسب يادت هست

نمایشگاه انفرادی, 03 اسفند - 08 اسفند


آثار دیگر ترنگ دانشمند

گالری کاما | ترنگ دانشمند | سالتار

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌.1359)

سالتار , 1397

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره و مینا کاری (انگشتر) 12.47 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | مهتاب

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌.1359)

مهتاب , 1397

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره و کریستال (نیم دستبند) 9.24 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | جهان

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌.1359)

جهان , 1397

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (گوشواره) 23.04 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | کابالو

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌.1359)

کابالو , 1397

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره و مینا کاری (دکمه سر دست) 18.27 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | پارت

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌.1359)

پارت , 1397

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره و کریستال (گوشواره) 22.43 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | جهان

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌.1359)

جهان , 1397

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (انگشتر) 18.34 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | لونا

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌.1359)

لونا , 1397

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (طلا کاری, انگشتر) 7.15 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | سالتار

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌.1359)

سالتار , 1397

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره و فیروزه (انگشتر و دستبند) 18.07 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | کابالو

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌.1359)

کابالو , 1397

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (سنجاق سر) 9.03 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | لونا

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌.1359)

لونا , 1397

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (طلا کاری, دستبند) 15.12 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | لونا

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌.1359)

لونا , 1397

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (طلا کاری, گوشواره) 18.17 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | اقیانوس

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌.1359)

اقیانوس , 1397

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (سنگ: کوارتز دریا, انگشتر) 21.4 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | کابالو

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌.1359)

کابالو , 1397

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (گردنبند) 28.06 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | آتش

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌.1359)

آتش , 1397

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (طلا کاری، گوشواره) 19 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | اقیانوس

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌.1359)

اقیانوس , 1397

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (سنگ: کوارتز دریا, گردنبند) 27.48 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | هیستوریا

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌.1359)

هیستوریا , 1397

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (سنگ: عقیق، گردنبند) 42.4 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | هیستوریا

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌.1359)

هیستوریا , 1397

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (گوشواره) 30.06 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | قهرمان

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌.1359)

قهرمان , 1397

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (سنگ: فیروزه و کریستال، گوشواره) 13.04 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | رویا

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌.1359)

رویا , 1397

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (انگشتر) 16.53 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | آتش

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌.1359)

آتش , 1397

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (سنگ: عقیق، طلا کاری، گردنبند) 38.05 (گرم)

گالری کاما | ترنگ دانشمند | کابالو

ترنگ دانشمند (ت‌.‌ت‌.1359)

کابالو , 1397

و اسب ، يادت هست؟ امضا شده, 1397 نقره (انگشتر) 6.15 (گرم)

ترنگ دانشمند

رویا ۲ - 1397

از مجموعه و اسب ، يادت هست؟ نقره و کریستال (انگشتر) 18.34 (گرم) CoA no. 1902181356265

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری