بدون عنوان


نمایشگاهها

گالری کاما | توران فرهت | Exhibition | آنی

گالری تهران

آنی

نمایشگاه انفرادی, 04 مرداد - 09 مرداد


آثار دیگر توران فرهت

گالری کاما | توران فرهت | بدون عنوان

توران فرهت (ت‌.‌ت‌.1326)

بدون عنوان , 1397

آنی امضا شده, 1397 رنگ روغن و ترکیب مواد روی بوم 80 x 100 cm

گالری کاما | توران فرهت | بدون عنوان

توران فرهت (ت‌.‌ت‌.1326)

بدون عنوان , 1396

آنی امضا شده, 1396 اکریلیک روی بوم 70 x 100 cm

گالری کاما | توران فرهت | بدون عنوان

توران فرهت (ت‌.‌ت‌.1326)

بدون عنوان , 1398

آنی امضا شده, 1398 رنگ روغن و ترکیب مواد روی بوم 100 x 80 cm

گالری کاما | توران فرهت | بدون عنوان

توران فرهت (ت‌.‌ت‌.1326)

بدون عنوان , 1398

آنی امضا شده, 1398 رنگ روغن و ترکیب مواد روی بوم 100 x 80 cm

گالری کاما | توران فرهت | بدون عنوان

توران فرهت (ت‌.‌ت‌.1326)

بدون عنوان , 1396

آنی امضا شده, 1396 رنگ روغن روی بوم 90 x 63 cm

گالری کاما | توران فرهت | بدون عنوان

توران فرهت (ت‌.‌ت‌.1326)

بدون عنوان , 1396

آنی امضا شده, 1396 رنگ روغن و ترکیب مواد روی بوم 90 x 90 cm

گالری کاما | توران فرهت | بدون عنوان

توران فرهت (ت‌.‌ت‌.1326)

بدون عنوان , 1396

آنی امضا شده, 1396 رنگ روغن و ترکیب مواد روی بوم 90 x 70 cm

گالری کاما | توران فرهت | بدون عنوان

توران فرهت (ت‌.‌ت‌.1326)

بدون عنوان , 1397

آنی امضا شده, 1397 رنگ روغن روی بوم 100 x 150 cm

گالری کاما | توران فرهت | بدون عنوان

توران فرهت (ت‌.‌ت‌.1326)

بدون عنوان , 1397

آنی امضا شده, 1397 رنگ روغن و ترکیب مواد روی بوم 70 x 50 cm

گالری کاما | توران فرهت | بدون عنوان

توران فرهت (ت‌.‌ت‌.1326)

بدون عنوان , 1398

آنی امضا شده, 1398 رنگ روغن و ترکیب مواد روی بوم 100 x 80 cm

گالری کاما | توران فرهت | بدون عنوان

توران فرهت (ت‌.‌ت‌.1326)

بدون عنوان , 1396

آنی امضا شده, 1396 اکریلیک روی بوم 70 x 50 cm

گالری کاما | توران فرهت | بدون عنوان

توران فرهت (ت‌.‌ت‌.1326)

بدون عنوان , 1398

آنی امضا شده, 1398 رنگ روغن و ترکیب مواد روی بوم 100 x 80 cm

گالری کاما | توران فرهت | بدون عنوان

توران فرهت (ت‌.‌ت‌.1326)

بدون عنوان , 1397

آنی امضا شده, 1397 رنگ روغن و ترکیب مواد روی بوم 100 x 80 cm

گالری کاما | توران فرهت | بدون عنوان

توران فرهت (ت‌.‌ت‌.1326)

بدون عنوان , 1397

آنی امضا شده, 1397 رنگ روغن و ترکیب مواد روی بوم 100 x 130 cm

توران فرهت

بدون عنوان - 1394

از مجموعه آنی رنگ روغن و ترکیب مواد روی بوم 48 x 68 cm امضا شده در پایین راست CoA no. 1907230942058

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری