بدون عنوان


درباره اثر

نقاشی تبریزی به بازیابی و گزینش مینیاتور و خطنگاری ، به مثابه منابع الهام خود،است. با جست و جوی عالمانه در نمونه های هنر نگارگری سنتی، فضاها، رنگ ها و حرکت های مینیاتوری را از آن منتزع می کند و در خود باز می آزماید. رنگ های طلایی، فیروزه ای، نارنجی، سیمابی، شنجرفی در نقاشی پدیدار می شود اما اغراق در ابعاد آدم و جانور، انتزاع رنگ از حجم های مانوس و تجرید آن در سطوح هندسی، خلق کمپوزیسیون های نو، که بر اساس شتاب حرکت و ایجاز محض استوار است، این آثار را از سرچشمه الهامش ممتاز میکند.

نقاشی های تبریزی عموما یک فضای عاشقانه را به تصویر می کشند، در آنها دو دلداده گویی پس از مدت ها جستجو یکدیگر را یافته اند و قرار است تا سال های سال با یکدیگر زندگی کنند. یکی دیگر از اجزا مهم که در آثار تبریزی نمایان است اسب است انسان های سوار بر اسب و یا اسب هایی رها در طبیعت و در حال دویدن نقاشی های صادق تبریزی گویی مخاطب را به گذشته پرتاب می کنند؛ به دل داستان های هزار و یک شب و به داستان های عاشقانه ایرانی همچون لیلی و مجنون ، شیرین و فرهاد و آثار تبریزی از گذشته می آیند و به حال و آینده می رسند آثار او در عین اینکه سنت را نگاه داشته، مدرن نیز به شمار می‌آیند و برای همین نمایانگر بخشی از جهان بی کرانه زمان در حال جریان در نقاشی های هستند.

تبریزی با عشق و شکیبایی به گنجینه مینیاتور رو می آورد؛ آن را آگاهانه می آزماید و سپس سعی می کند فراموششان کند تا چون نقاشی امروزی که ذهنیتی معاصر دارد، بار دیگر از آن دانش و تجربه در فضایی جدید، اثری بیافریند که بیش‌تر آز آن که چون مینیاتور کهن مقید به مضمون ادبی باشد، تابع کاربرد خط و رنگ در نقاشی مدرن است. همین تلقی او و همگنانش-اویسی و ژازه -آزماید از خیل مینیاتوریست سنت گرا جدا می کند.


نظر کارشناس

چنین است هنر تبریز ی که در این مورد، میتوان او را چون یکی از کمال یافته ترین هنرمندان این زمان، نه تنها در مقیاس ایران، همچنین در مقیاس هنر بینالمللی به شمار آورد، هنر ی که- از زمان دادا- سراپا   وقوف یابی بر قدمهای اول "هنرهای دیگر ی" را در عصر ی ، قاعده شکنی شده است و همین قاعده شکنی فراهم آورده است که برای خود، در جستجوی قدرتی دیگر است و این قدرت را برای خود مییابد، قدرتی که هر چه بیشتر بر بنیادهای حقیقی "هنرهای دیگر ی" وقوف مییابد و بنیادهایی که خردخرد، اما ناگزیر از این آثار جدا میشود، و بدین سان دیگر نمیتواند از حیث زیبایی شناسی نادیده گرفته شود. من لحظههایی با کیفیت نادر را نزد تبریز ی در خانه اش در تهران گذرانده ام، در میان آثار ی ب ی نقص در ً کاملا ، قلمروهایی همان  قدر مسلم که تازه و در میان مجموعههای قیمتی اش از حروف نگار یهای باستانی مکتوب یا منقوش بر سنگهای سخت که او محتوای تاریخی- هنر ی آنها را، همچنین پیام آنها را، که نوعی حادثه جویی زیباشناسانة "راز دل  گو"ست، در آثارش ادغام کرده و از آنها فراتر رفته است: از آنهاست این نقاشیها، این نقاشیهای بسیار امروز ی و بنابراین، به همان اندازه، همیشگی که جز صفت "هنر ی" صفتی دیگر بر آنها اطلاق نمیتوان کرد. نقاشیهایی با وفور اخلاقی- زیبایی شناسانة استثنایی و به همین دلیل، در مقوله ای بسیار والا.  

 1349 میشل تاپیه


آثار دیگر صادق تبریزی

گالری کاما | صادق تبریزی | بدون عنوان

صادق تبریزی (ت‌.‌ت‌.1317)

بدون عنوان

امضا شده تركيب مواد روى بوم 55 x 45 cm

گالری کاما | صادق تبریزی | بدون عنوان

صادق تبریزی (ت‌.‌ت‌.1317)

بدون عنوان

امضا شده تركيب مواد روى بوم 30 x 30 cm

گالری کاما | صادق تبریزی | بدون عنوان

صادق تبریزی (ت‌.‌ت‌.1317)

بدون عنوان

امضا شده تركيب مواد روى بوم 20 x 15 cm

گالری کاما | صادق تبریزی | بدون عنوان

صادق تبریزی (ت‌.‌ت‌.1317)

بدون عنوان

امضا شده تركيب مواد روى بوم 32 x 30 cm

گالری کاما | صادق تبریزی | بدون عنوان

صادق تبریزی (ت‌.‌ت‌.1317)

بدون عنوان

امضا شده تركيب مواد روى بوم 31 x 31 cm

گالری کاما | صادق تبریزی | بدون عنوان

صادق تبریزی (ت‌.‌ت‌.1317)

بدون عنوان

امضا شده ترکیب مواد روی نسخه های خطی قدیمی 50 x 40 cm

صادق تبریزی

بدون عنوان

تركيب مواد روى بوم 30 x 30 cm امضا شده در بالا CoA no. 1705181341515

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری