کجا


آثار دیگر رضا بانگیز

گالری کاما | رضا بانگیز | الله اکبر

رضا بانگیز (ت‌.‌ت‌.1316)

الله اکبر , 1385

امضا شده, 1385 تركيب مواد روى بوم 150 x 90 cm

گالری کاما | رضا بانگیز | بدون عنوان

رضا بانگیز (ت‌.‌ت‌.1316)

بدون عنوان , 1391

امضا شده, 1391 حکاکی و رنگ چاپ روی بوم 30 x 30 x 3 cm

گالری کاما | رضا بانگیز | بدون عنوان

رضا بانگیز (ت‌.‌ت‌.1316)

بدون عنوان , 1391

امضا شده, 1391 حکاکی و رنگ چاپ روی بوم 30 x 30 x 3 cm

گالری کاما | رضا بانگیز | بدون عنوان

رضا بانگیز (ت‌.‌ت‌.1316)

بدون عنوان , 1391

امضا شده, 1391 حکاکی و رنگ چاپ روی بوم 30 x 30 x 3 cm

گالری کاما | رضا بانگیز | بدون عنوان

رضا بانگیز (ت‌.‌ت‌.1316)

بدون عنوان , 1384

امضا شده, 1384 ترکیب مواد روی بوم 150 x 95 cm

گالری کاما | رضا بانگیز | بدون عنوان

رضا بانگیز (ت‌.‌ت‌.1316)

بدون عنوان , 1395

امضا شده, 1395 ترکیب مواد روی بوم 150 x 95 cm

گالری کاما | رضا بانگیز | کجا میرن

رضا بانگیز (ت‌.‌ت‌.1316)

کجا میرن , 1395

امضا شده, 1395 چاپ لینو روی کاغذ 23 x 15 cm

گالری کاما | رضا بانگیز | بدون عنوان

رضا بانگیز (ت‌.‌ت‌.1316)

بدون عنوان , 1398

عروسی امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 150 x 90 cm

گالری کاما | رضا بانگیز | عروسی

رضا بانگیز (ت‌.‌ت‌.1316)

عروسی , 1398

عروسی امضا شده, 1398 اکریلیک روی بوم 150 x 90 cm

رضا بانگیز

کجا - 1389

ترکیب مواد روی بوم 150 x 90 cm CoA no. 1705051116088

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری