بدون عنوان


نمایشگاهها

گالری کاما | پروین جلالی | Exhibition | رئا

گالری تهران

رئا

نمایشگاه انفرادی, 12 بهمن - 23 بهمن


آثار دیگر پروین جلالی

گالری کاما | پروین جلالی | بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌.1336)

بدون عنوان , 1390

امضا شده, 1390 رنگ و روغن روی بوم 100 x 142 cm

گالری کاما | پروین جلالی | بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌.1336)

بدون عنوان , 1395

امضا شده, 1395 رنگ و روغن روی بوم 100 x 80 cm

گالری کاما | پروین جلالی | بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌.1336)

بدون عنوان , 1395

امضا شده, 1395 رنگ و روغن روی بوم 100 x 80 cm

گالری کاما | پروین جلالی | بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌.1336)

بدون عنوان , 1393

امضا شده, 1393 رنگ و روغن روی بوم 100 x 80 cm

گالری کاما | پروین جلالی | بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌.1336)

بدون عنوان , 1396

امضا شده, 1396 رنگ و روغن روی بوم 100 x 80 cm

گالری کاما | پروین جلالی | بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌.1336)

بدون عنوان , 1397

امضا شده, 1397 رنگ و روغن روی بوم 100 x 70 cm

گالری کاما | پروین جلالی | بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌.1336)

بدون عنوان , 1397

امضا شده, 1397 رنگ و روغن روی بوم 50 x 50 cm

گالری کاما | پروین جلالی | بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌.1336)

بدون عنوان , 1397

امضا شده, 1397 رنگ و روغن روی بوم 50 x 50 cm

گالری کاما | پروین جلالی | بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌.1336)

بدون عنوان , 1397

امضا شده, 1397 رنگ و روغن روی بوم 50 x 50 cm

گالری کاما | پروین جلالی | بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌.1336)

بدون عنوان , 1396

امضا شده, 1396 رنگ و روغن روی بوم 33 x 46 cm

گالری کاما | پروین جلالی | بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌.1336)

بدون عنوان , 1397

امضا شده, 1397 رنگ و روغن روی بوم 33 x 46 cm

گالری کاما | پروین جلالی | بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌.1336)

بدون عنوان , 1395

امضا شده, 1395 رنگ و روغن روی بوم 33 x 46 cm

گالری کاما | پروین جلالی | بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌.1336)

بدون عنوان , 1391

امضا شده, 1391 رنگ و روغن روی بوم 90 x 90 cm

گالری کاما | پروین جلالی | بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌.1336)

بدون عنوان , 1393

امضا شده, 1393 سفال 64 x 15 x 17 cm

گالری کاما | پروین جلالی | بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌.1336)

بدون عنوان , 1397

امضا شده, 1397 سفال 59 x 22 x 17 cm

گالری کاما | پروین جلالی | بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌.1336)

بدون عنوان , 1395

امضا شده, 1395 سفال 64 x 28 x 23 cm

گالری کاما | پروین جلالی | بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌.1336)

بدون عنوان , 1396

امضا شده, 1396 سفال 60 x 24 x 24 cm

گالری کاما | پروین جلالی | بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌.1336)

بدون عنوان , 1397

امضا شده, 1397 سفال 59 x 22 x 20 cm

گالری کاما | پروین جلالی | بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌.1336)

بدون عنوان , 1397

امضا شده, 1397 سفال 61 x 18 x 18 cm

گالری کاما | پروین جلالی | بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌.1336)

بدون عنوان , 1395

امضا شده, 1395 سفال 60 x 21 x 18 cm

گالری کاما | پروین جلالی | بدون عنوان

پروین جلالی (ت‌.‌ت‌.1336)

بدون عنوان , 1397

امضا شده, 1397 سفال 57 x 23 x 18 cm

پروین جلالی

بدون عنوان - 1389

رنگ و روغن روی بوم 70 x 70 cm امضا شده در پایین چپ CoA no. 1901281333256

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری