Xpa


آثار دیگر نادر خدیری

گالری کاما | نادر خدیری | CM

نادر خدیری (ت‌.‌ت‌.1361)

CM , 1395

سخنرانی پادشاه امضا شده, 1395 حکاکی روی سنگ 71.5 x 90 x 4 cm

گالری کاما | نادر خدیری | DE

نادر خدیری (ت‌.‌ت‌.1361)

DE , 1394

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭘﺎدﺷﺎه امضا شده, 1394 حکاکی روی سنگ 128 x 120 x 4 cm

گالری کاما | نادر خدیری | Dpd

نادر خدیری (ت‌.‌ت‌.1361)

Dpd , 1383

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭘﺎدﺷﺎه امضا شده, 1383 حکاکی روی سنگ 140 x 130 x 4 cm

گالری کاما | نادر خدیری | Dpe

نادر خدیری (ت‌.‌ت‌.1361)

Dpe , 1386

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭘﺎدﺷﺎه امضا شده, 1386 حکاکی روی سنگ 140 x 140 x 4 cm

گالری کاما | نادر خدیری | XE

نادر خدیری (ت‌.‌ت‌.1361)

XE , 1394

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭘﺎدﺷﺎه امضا شده, 1394 حکاکی روی سنگ 128 x 120 x 4 cm

نادر خدیری

Xpa - 1390

از مجموعه ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭘﺎدﺷﺎه حکاکی روی سنگ 125 x 162 x 4 cm امضا شده در پشت CoA no. 1809240853062

تک نسخه و منحصر بفرد

فروخته شده

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری