بدون عنوان


نمایشگاهها

گالری کاما | مصطفی مجیدی | Exhibition | بی تفاوت

گالری تهران

بی تفاوت

نمایشگاه انفرادی, 04 آبان - 09 آبان


آثار دیگر مصطفی مجیدی

گالری کاما | مصطفی مجیدی | بدون عنوان

مصطفی مجیدی (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1389

امضا شده, 1389 اﺳﺘﺨﻮان و ﭼﻮب 15 x 10 x 8 cm

گالری کاما | مصطفی مجیدی | بدون عنوان

مصطفی مجیدی (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1389

امضا شده, 1389 اﺳﺘﺨﻮان و ﭼﻮب 17 x 33 x 18 cm

گالری کاما | مصطفی مجیدی | بدون عنوان

مصطفی مجیدی (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1389

امضا شده, 1389 اﺳﺘﺨﻮان و ﭼﻮب 25 x 22 x 25 cm

گالری کاما | مصطفی مجیدی | بدون عنوان

مصطفی مجیدی (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1389

امضا شده, 1389 اﺳﺘﺨﻮان و ﭼﻮب 15 x 17 x 15 cm

گالری کاما | مصطفی مجیدی | بدون عنوان

مصطفی مجیدی (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1389

امضا شده, 1389 اﺳﺘﺨﻮان و ﭼﻮب 16 x 20 x 10 cm

گالری کاما | مصطفی مجیدی | بدون عنوان

مصطفی مجیدی (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1389

امضا شده, 1389 اﺳﺘﺨﻮان و ﭼﻮب 15 x 7 x 5 cm

گالری کاما | مصطفی مجیدی | بدون عنوان

مصطفی مجیدی (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1393

امضا شده, 1393 اﮐﻮﻟﯿﻦ روی ﻓﻮم 70 x 100 cm

گالری کاما | مصطفی مجیدی | بدون عنوان

مصطفی مجیدی (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1393

امضا شده, 1393 اﮐﻮﻟﯿﻦ روی ﻓﻮم 69 x 62 cm

گالری کاما | مصطفی مجیدی | بدون عنوان

مصطفی مجیدی (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1393

امضا شده, 1393 اﮐﻮﻟﯿﻦ روی ﻓﻮم ﺑﺮد 100 x 70 cm

گالری کاما | مصطفی مجیدی | بدون عنوان

مصطفی مجیدی (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1393

امضا شده, 1393 اﮐﻮﻟﯿﻦ روی ﻓﻮم ﺑﺮد 100 x 70 cm

گالری کاما | مصطفی مجیدی | بدون عنوان

مصطفی مجیدی (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1393

امضا شده, 1393 اﮐﻮﻟﯿﻦ روی ﻓﻮم ﺑﺮد 94 x 70 cm

گالری کاما | مصطفی مجیدی | بدون عنوان

مصطفی مجیدی (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1393

امضا شده, 1393 اﮐﻮﻟﯿﻦ روی ﻓﻮم ﺑﺮد 70 x 100 cm

گالری کاما | مصطفی مجیدی | بدون عنوان

مصطفی مجیدی (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1393

امضا شده, 1393 اﮐﻮﻟﯿﻦ روی ﻓﻮم ﺑﺮد 100 x 70 cm

گالری کاما | مصطفی مجیدی | بدون عنوان

مصطفی مجیدی (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1393

امضا شده, 1393 اﮐﻮﻟﯿﻦ روی ﻓﻮم ﺑﺮد 100 x 70 cm

گالری کاما | مصطفی مجیدی | بدون عنوان

مصطفی مجیدی (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1393

امضا شده, 1393 اﮐﻮﻟﯿﻦ روی ﻓﻮم ﺑﺮد 100 x 70 cm

گالری کاما | مصطفی مجیدی | بدون عنوان

مصطفی مجیدی (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1390

امضا شده, 1390 ﺟﻮﻫﺮ روی ﻣﻘﻮا 70 x 50 cm

گالری کاما | مصطفی مجیدی | بدون عنوان

مصطفی مجیدی (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1390

امضا شده, 1390 ﺟﻮﻫﺮ روی ﻣﻘﻮا 70 x 50 cm

گالری کاما | مصطفی مجیدی | بدون عنوان

مصطفی مجیدی (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1390

امضا شده, 1390 ﺟﻮﻫﺮ روی ﻣﻘﻮا 70 x 50 cm

گالری کاما | مصطفی مجیدی | بدون عنوان

مصطفی مجیدی (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1390

امضا شده, 1390 ﺟﻮﻫﺮ روی ﻣﻘﻮا 70 x 50 cm

گالری کاما | مصطفی مجیدی | بدون عنوان

مصطفی مجیدی (ت‌.‌ت‌.1360)

بدون عنوان , 1397

امضا شده, 1397 اﮐﻮﻟﯿﻦ روی ﻓﻮم ﺑﺮد 100 x 70 cm

مصطفی مجیدی

بدون عنوان - 1393

اﮐﻮﻟﯿﻦ روی ﻓﻮم 100 x 70 cm امضا شده در پشت CoA no. 1810171430490

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری