بدون عنوان


نمایشگاهها

گالری کاما | محسن جمالی نیک | Exhibition | دروغ دلاویز

گالری لندن

دروغ دلاویز

نمایشگاه انفرادی, 23 اسفند - 25 فروردین


آثار دیگر محسن جمالی نیک

گالری کاما | محسن جمالی نیک | بدون عنوان

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌.1358)

بدون عنوان , 1395

برین بی‌ما امضا شده, 1395 اکریلیک روی بوم 100 x 200 x 4 cm

گالری کاما | محسن جمالی نیک | بدون عنوان

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌.1358)

بدون عنوان , 1395

برین بی ما امضا شده, 1395 اکریلیک روی بوم 90 x 240 x 4 cm

گالری کاما | محسن جمالی نیک | بدون عنوان

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌.1358)

بدون عنوان , 1395

برین بی ما امضا شده, 1395 اکریلیک روی بوم 120 x 90 x 4 cm

گالری کاما | محسن جمالی نیک | بدون عنوان

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌.1358)

بدون عنوان , 1397

امضا شده, 1397 آکریلیک روی بوم 230 x 285 cm

گالری کاما | محسن جمالی نیک | بدون عنوان

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌.1358)

بدون عنوان , 1397

امضا شده, 1397 آکریلیک روی بوم 110 x 160 cm

گالری کاما | محسن جمالی نیک | بدون عنوان

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌.1358)

بدون عنوان , 1397

امضا شده, 1397 آکریلیک روی بوم 135 x 160 cm

گالری کاما | محسن جمالی نیک | بدون عنوان

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌.1358)

بدون عنوان , 1397

امضا شده, 1397 آکریلیک روی بوم 165 x 250 cm

گالری کاما | محسن جمالی نیک | بدون عنوان

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌.1358)

بدون عنوان , 1397

امضا شده, 1397 آکریلیک روی بوم 140 x 190 cm

گالری کاما | محسن جمالی نیک | بدون عنوان

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌.1358)

بدون عنوان , 1397

امضا شده, 1397 آکریلیک روی بوم 130 x 160 cm

گالری کاما | محسن جمالی نیک | بدون عنوان

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌.1358)

بدون عنوان , 1397

امضا شده, 1397 آکریلیک روی بوم 95 x 160 cm

گالری کاما | محسن جمالی نیک | بدون عنوان

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌.1358)

بدون عنوان , 1397

امضا شده, 1397 آکریلیک روی بوم 210 x 95 cm

گالری کاما | محسن جمالی نیک | بدون عنوان

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌.1358)

بدون عنوان , 1397

امضا شده, 1397 آکریلیک روی بوم 180 x 130 cm

گالری کاما | محسن جمالی نیک | بدون عنوان

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌.1358)

بدون عنوان , 1397

امضا شده, 1397 آکریلیک روی بوم 165 x 155 cm

گالری کاما | محسن جمالی نیک | تشک کم کیفیت پر کمیت

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌.1358)

تشک کم کیفیت پر کمیت , 1398

لیز بود سرخوردم امضا شده, 1398 میکس مدیا و کلاژ 40 x 180 cm

گالری کاما | محسن جمالی نیک | تشک مادام العمر

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌.1358)

تشک مادام العمر , 1398

لیز بود سر خوردم امضا شده, 1398 ترکیب مواد 120 x 160 cm

گالری کاما | محسن جمالی نیک | پدر شد

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌.1358)

پدر شد , 1398

لیز بود سرخوردم امضا شده, 1398 آکریلیک روی بوم 150 x 120 cm

گالری کاما | محسن جمالی نیک | جمعیت لیزنده

محسن جمالی نیک (ت‌.‌ت‌.1358)

جمعیت لیزنده , 1398

لیز بود سر خوردم امضا شده, 1398 آکریلیک روی بوم 150 x 240 cm

محسن جمالی نیک

بدون عنوان - 1397

آکریلیک روی بوم 210 x 65 cm CoA no. 1903081003024

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری