بدون عنوان


آثار دیگر مینا غفاری

گالری کاما | مینا غفاری | بدون عنوان

مینا غفاری (ت‌.‌ت‌.1365)

بدون عنوان , 1395

دیوانه از قفس پرید امضا شده, 1395 اکریلیک روی مقوا 100 x 70 cm

گالری کاما | مینا غفاری | بدون عنوان

مینا غفاری (ت‌.‌ت‌.1365)

بدون عنوان , 1395

دیوانه از قفس پرید امضا شده, 1395 قلم فلزی و جوهر روی مقوا 40 x 60 cm

گالری کاما | مینا غفاری | بدون عنوان

مینا غفاری (ت‌.‌ت‌.1365)

بدون عنوان , 1395

دیوانه از قفس پرید امضا شده, 1395 قلم فلزی و جوهر روی مقوا 20 x 60 cm

گالری کاما | مینا غفاری | بدون عنوان

مینا غفاری (ت‌.‌ت‌.1365)

بدون عنوان , 1395

دیوانه از قفس پرید امضا شده, 1395 قلم فلزی و جوهر روی مقوا 40 x 60 cm

گالری کاما | مینا غفاری | بدون عنوان

مینا غفاری (ت‌.‌ت‌.1365)

بدون عنوان , 1395

دیوانه از قفس پرید امضا شده, 1395 قلم فلزی و جوهر روی مقوا 40 x 60 cm

گالری کاما | مینا غفاری | بدون عنوان

مینا غفاری (ت‌.‌ت‌.1365)

بدون عنوان , 1395

دیوانه از قفس پرید امضا شده, 1395 اکریلیک روی مقوا 100 x 70 cm

گالری کاما | مینا غفاری | بدون عنوان

مینا غفاری (ت‌.‌ت‌.1365)

بدون عنوان , 1395

دیوانه از قفس پرید امضا شده, 1395 اکریلیک روی مقوا 70 x 100 cm

گالری کاما | مینا غفاری | بدون عنوان

مینا غفاری (ت‌.‌ت‌.1365)

بدون عنوان , 1394

دیوانه از قفس پرید امضا شده, 1394 اکریلیک روی مقوا 100 x 70 cm

گالری کاما | مینا غفاری | بدون عنوان

مینا غفاری (ت‌.‌ت‌.1365)

بدون عنوان , 1395

دیوانه از قفس پرید امضا شده, 1395 اکریلیک روی مقوا 100 x 70 cm

گالری کاما | مینا غفاری | بدون عنوان

مینا غفاری (ت‌.‌ت‌.1365)

بدون عنوان , 1395

دیوانه از قفس پرید امضا شده, 1395 اکریلیک روی مقوا 100 x 70 cm

گالری کاما | مینا غفاری | بدون عنوان

مینا غفاری (ت‌.‌ت‌.1365)

بدون عنوان , 1395

دیوانه از قفس پرید امضا شده, 1395 اکریلیک روی مقوا 100 x 70 cm

گالری کاما | مینا غفاری | بدون عنوان

مینا غفاری (ت‌.‌ت‌.1365)

بدون عنوان , 1395

دیوانه از قفس پرید امضا شده, 1395 اکریلیک روی مقوا 70 x 100 cm

گالری کاما | مینا غفاری | بدون عنوان

مینا غفاری (ت‌.‌ت‌.1365)

بدون عنوان , 1395

دیوانه از قفس پرید امضا شده, 1395 اکریلیک روی مقوا 70 x 100 cm

گالری کاما | مینا غفاری | بدون عنوان

مینا غفاری (ت‌.‌ت‌.1365)

بدون عنوان , 1395

دیوانه از قفس پرید امضا شده, 1395 اکریلیک روی مقوا 70 x 100 cm

گالری کاما | مینا غفاری | بدون عنوان

مینا غفاری (ت‌.‌ت‌.1365)

بدون عنوان , 1395

دیوانه از قفس پرید امضا شده, 1395 اکریلیک روی مقوا 70 x 100 cm

گالری کاما | مینا غفاری | بدون عنوان

مینا غفاری (ت‌.‌ت‌.1365)

بدون عنوان , 1395

دیوانه از قفس پرید امضا شده, 1395 اکریلیک روی مقوا 70 x 100 cm

گالری کاما | مینا غفاری | بدون عنوان

مینا غفاری (ت‌.‌ت‌.1365)

بدون عنوان , 1395

دیوانه از قفس پرید امضا شده, 1395 اکریلیک روی مقوا 100 x 70 cm

گالری کاما | مینا غفاری | بدون عنوان

مینا غفاری (ت‌.‌ت‌.1365)

بدون عنوان , 1395

دیوانه از قفس پرید امضا شده, 1395 اکریلیک روی مقوا 100 x 70 cm

گالری کاما | مینا غفاری | بدون عنوان

مینا غفاری (ت‌.‌ت‌.1365)

بدون عنوان , 1395

دیوانه از قفس پرید امضا شده, 1395 اکریلیک روی مقوا 100 x 70 cm

گالری کاما | مینا غفاری | بدون عنوان

مینا غفاری (ت‌.‌ت‌.1365)

بدون عنوان , 1395

دیوانه از قفس پرید امضا شده, 1395 اکریلیک روی مقوا 70 x 100 cm

گالری کاما | مینا غفاری | بدون عنوان

مینا غفاری (ت‌.‌ت‌.1365)

بدون عنوان , 1395

دیوانه از قفس پرید امضا شده, 1395 اکریلیک روی مقوا 100 x 70 cm

مینا غفاری

بدون عنوان - 1395

از مجموعه دیوانه از قفس پرید اکریلیک روی مقوا 70 x 100 cm امضا شده در بالا CoA no. 1801221549249

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری