بدون عنوان


نمایشگاهها

گالری کاما | مرمر صالحی | Exhibition | تعلیق

گالری تهران

تعلیق

نمایشگاه گروهی, 31 خرداد - 12 تیر


آثار دیگر مرمر صالحی

گالری کاما | مرمر صالحی | بدون عنوان

مرمر صالحی (ت‌.‌ت‌.1362)

بدون عنوان , 1398

درخت در ایینه من امضا شده, 1398 آکریلیک روی بوم 130 x 100 cm

گالری کاما | مرمر صالحی | بدون عنوان

مرمر صالحی (ت‌.‌ت‌.1362)

بدون عنوان , 1398

درخت در ایینه من امضا شده, 1398 آکریلیک روی بوم 130 x 100 cm

گالری کاما | مرمر صالحی | بدون عنوان

مرمر صالحی (ت‌.‌ت‌.1362)

بدون عنوان , 1398

درخت در ایینه من امضا شده, 1398 آکریلیک روی بوم 130 x 100 cm

گالری کاما | مرمر صالحی | بدون عنوان

مرمر صالحی (ت‌.‌ت‌.1362)

بدون عنوان , 1398

درخت در ایینه من امضا شده, 1398 آکریلیک روی بوم 130 x 100 cm

گالری کاما | مرمر صالحی | بدون عنوان

مرمر صالحی (ت‌.‌ت‌.1362)

بدون عنوان , 1398

درخت در ایینه من امضا شده, 1398 آکریلیک روی بوم 130 x 100 cm

گالری کاما | مرمر صالحی | بدون عنوان

مرمر صالحی (ت‌.‌ت‌.1362)

بدون عنوان , 1398

درخت در ایینه من امضا شده, 1398 آکریلیک روی بوم 130 x 100 cm

گالری کاما | مرمر صالحی | بید دیوانه ۰۱

مرمر صالحی (ت‌.‌ت‌.1362)

بید دیوانه ۰۱ , 1398

درخت در ایینه من امضا شده, 1398 آکریلیک وکلاژ روی بوم 120 x 90 cm

گالری کاما | مرمر صالحی | بید دیوانه ۰۲

مرمر صالحی (ت‌.‌ت‌.1362)

بید دیوانه ۰۲ , 1398

درخت در ایینه من امضا شده, 1398 آکریلیک و کلاژ روی بوم 120 x 90 cm

گالری کاما | مرمر صالحی | بید دیوانه ۰۳

مرمر صالحی (ت‌.‌ت‌.1362)

بید دیوانه ۰۳ , 1398

درخت در ایینه من امضا شده, 1398 آکریلیک و کلاژ روی بوم 120 x 90 cm

مرمر صالحی

بدون عنوان - 1398

از مجموعه درخت در ایینه من آکریلیک روی بوم 100 x 70 cm CoA no. 1906171120214

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری