۷


نمایشگاهها

گالری کاما | جعفر پناهی | Exhibition | گذر از زمان

گالری تهران

گذر از زمان

نمایشگاه گروهی, 01 تیر - 10 تیر


آثار دیگر جعفر پناهی

گالری کاما | جعفر پناهی | ۱

جعفر پناهی (ت‌.‌ت‌.1339)

۱ , 1390

خاک امضا شده, 1390 چاپ عکس روی کاغذ 100 x 67 cm

گالری کاما | جعفر پناهی | ۱۱

جعفر پناهی (ت‌.‌ت‌.1339)

۱۱ , 1390

خاک امضا شده, 1390 چاپ عکس روی کاغذ 100 x 67 cm

گالری کاما | جعفر پناهی | ۱۳

جعفر پناهی (ت‌.‌ت‌.1339)

۱۳ , 1390

خاک امضا شده, 1390 چاپ عکس روی کاغذ 100 x 67 cm

گالری کاما | جعفر پناهی | ۱۴

جعفر پناهی (ت‌.‌ت‌.1339)

۱۴ , 1390

خاک امضا شده, 1390 چاپ عکس روی کاغذ 100 x 67 cm

گالری کاما | جعفر پناهی | ۱۶

جعفر پناهی (ت‌.‌ت‌.1339)

۱۶ , 1390

خاک امضا شده, 1390 چاپ عکس روی کاغذ 100 x 67 cm

گالری کاما | جعفر پناهی | ۳

جعفر پناهی (ت‌.‌ت‌.1339)

۳ , 1390

خاک امضا شده, 1390 چاپ عکس روی کاغذ 100 x 67 cm

گالری کاما | جعفر پناهی | دریا به یاد آلان کودک کردی که هرگز به مقصد نرسید

جعفر پناهی (ت‌.‌ت‌.1339)

دریا به یاد آلان کودک کردی که هرگز به مقصد نرسید , 1396

امضا شده, 1396 چاپ عکس روی کاغذ عکاسی 108 x 75 cm

گالری کاما | جعفر پناهی | تک درخت به یاد عباس کیارستمی

جعفر پناهی (ت‌.‌ت‌.1339)

تک درخت به یاد عباس کیارستمی , 1397

امضا شده, 1397 چاپ عکس روی بوم 110 x 76 cm

گالری کاما | جعفر پناهی | بدون عنوان

جعفر پناهی (ت‌.‌ت‌.1339)

بدون عنوان , 1390

امضا شده, 1390 چاپ عکس روی کاغذ 130 x 90 cm

گالری کاما | جعفر پناهی | بدون عنوان

جعفر پناهی (ت‌.‌ت‌.1339)

بدون عنوان , 1390

امضا شده, 1390 چاپ عکس روی کاغذ 130 x 90 cm

جعفر پناهی

۷ - 1390

از مجموعه خاک چاپ عکس روی کاغذ 100 x 78 cm امضا شده در پایین چپ CoA no. 1806181311522

تک نسخه و منحصر بفرد

فروخته شده

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری