بدون عنوان


نمایشگاهها

گالری کاما | هومن مهردانا | Exhibition | بن بست

گالری تهران

بن بست

نمایشگاه انفرادی, 05 مهر - 10 مهر


آثار دیگر هومن مهردانا

گالری کاما | هومن مهردانا | بدون عنوان

هومن مهردانا (ت‌.‌ت‌.1359)

بدون عنوان , 1398

امضا شده, 1398 رنگ روغن روی بوم 70 x 40 cm

گالری کاما | هومن مهردانا | بدون عنوان

هومن مهردانا (ت‌.‌ت‌.1359)

بدون عنوان , 1398

امضا شده, 1398 رنگ روغن روی بوم 40 x 80 cm

گالری کاما | هومن مهردانا | بدون عنوان

هومن مهردانا (ت‌.‌ت‌.1359)

بدون عنوان , 1398

بن بست امضا شده, 1398 رنگ روغن روی تخته 29.5 x 39.5 cm

گالری کاما | هومن مهردانا | بدون عنوان

هومن مهردانا (ت‌.‌ت‌.1359)

بدون عنوان , 1398

بن بست امضا شده, 1398 رنگ روغن روی تخته 30 x 40 cm

گالری کاما | هومن مهردانا | بدون عنوان

هومن مهردانا (ت‌.‌ت‌.1359)

بدون عنوان , 1398

بن بست امضا شده, 1398 رنگ روغن روی تخته 20.5 x 30 cm

گالری کاما | هومن مهردانا | بدون عنوان

هومن مهردانا (ت‌.‌ت‌.1359)

بدون عنوان , 1398

بن بست امضا شده, 1398 رنگ روغن روی تخته 49.5 x 37.5 cm

گالری کاما | هومن مهردانا | بدون عنوان

هومن مهردانا (ت‌.‌ت‌.1359)

بدون عنوان , 1398

بن بست امضا شده, 1398 رنگ روغن روی بوم 80 x 100 cm

گالری کاما | هومن مهردانا | بدون عنوان

هومن مهردانا (ت‌.‌ت‌.1359)

بدون عنوان , 1398

بن بست امضا شده, 1398 رنگ روغن روی تخته 50 x 70 cm

گالری کاما | هومن مهردانا | بدون عنوان

هومن مهردانا (ت‌.‌ت‌.1359)

بدون عنوان , 1398

بن بست امضا شده, 1398 رنگ روغن روی تخته 54.5 x 73 cm

گالری کاما | هومن مهردانا | بدون عنوان

هومن مهردانا (ت‌.‌ت‌.1359)

بدون عنوان , 1398

بن بست امضا شده, 1398 رنگ روغن روی تخته 33 x 49 cm

گالری کاما | هومن مهردانا | بدون عنوان

هومن مهردانا (ت‌.‌ت‌.1359)

بدون عنوان , 1398

بن بست امضا شده, 1398 رنگ روغن روی بوم 25.5 x 41.5 cm

گالری کاما | هومن مهردانا | بدون عنوان

هومن مهردانا (ت‌.‌ت‌.1359)

بدون عنوان , 1398

بن بست امضا شده, 1398 رنگ روغن روی تخته 50 x 70 cm

گالری کاما | هومن مهردانا | بدون عنوان

هومن مهردانا (ت‌.‌ت‌.1359)

بدون عنوان , 1398

بن بست امضا شده, 1398 رنگ روغن روی بوم 26.5 x 21.5 cm

گالری کاما | هومن مهردانا | بدون عنوان

هومن مهردانا (ت‌.‌ت‌.1359)

بدون عنوان , 1398

بن بست امضا شده, 1398 رنگ روغن روی بوم 80 x 100 cm

گالری کاما | هومن مهردانا | بدون عنوان

هومن مهردانا (ت‌.‌ت‌.1359)

بدون عنوان , 1398

بن بست امضا شده, 1398 رنگ روغن روی بوم 50 x 70 cm

گالری کاما | هومن مهردانا | بدون عنوان

هومن مهردانا (ت‌.‌ت‌.1359)

بدون عنوان , 1398

بن بست امضا شده, 1398 رنگ روغن روی تخته 58 x 80 cm

گالری کاما | هومن مهردانا | بدون عنوان

هومن مهردانا (ت‌.‌ت‌.1359)

بدون عنوان , 1398

بن بست امضا شده, 1398 رنگ روغن روی بوم 30 x 50 cm

هومن مهردانا

بدون عنوان - 1398

از مجموعه بن بست رنگ روغن روی تخته 32 x 48 cm امضا شده در پایین راست CoA no. 1909262005411

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری