بدون عنوان


آثار دیگر حجت خواجوی

گالری کاما | حجت خواجوی | بدون عنوان

حجت خواجوی (ت‌.‌ت‌.1361)

بدون عنوان , 1391

امضا شده, 1391 تركيب مواد روى بوم 150 x 100 x 4 cm

گالری کاما | حجت خواجوی | بدون عنوان

حجت خواجوی (ت‌.‌ت‌.1361)

بدون عنوان , 1393

امضا شده, 1393 رنگ و روغن روی بوم 150 x 200 x 4 cm

گالری کاما | حجت خواجوی | بدون عنوان

حجت خواجوی (ت‌.‌ت‌.1361)

بدون عنوان , 1391

رنگ و روغن روی بوم امضا شده, 1391 آیت ۸ 130 x 130 x 4 cm

گالری کاما | حجت خواجوی | بدون عنوان

حجت خواجوی (ت‌.‌ت‌.1361)

بدون عنوان , 1391

آیت ۸ امضا شده, 1391 رنگ و روغن روی بوم 190 x 140 x 4 cm

گالری کاما | حجت خواجوی | بدون عنوان

حجت خواجوی (ت‌.‌ت‌.1361)

بدون عنوان , 1391

آیت ۸ امضا شده, 1391 رنگ و روغن روی بوم 150 x 100 x 4 cm

گالری کاما | حجت خواجوی | بدون عنوان

حجت خواجوی (ت‌.‌ت‌.1361)

بدون عنوان , 1395

ماتادور امضا شده, 1395 رنگ و روغن روی بوم 200 x 150 x 4 cm

گالری کاما | حجت خواجوی | بدون عنوان

حجت خواجوی (ت‌.‌ت‌.1361)

بدون عنوان , 1395

ماتادور امضا شده, 1395 رنگ و روغن روی بوم 160 x 140 x 4 cm

گالری کاما | حجت خواجوی | بدون عنوان

حجت خواجوی (ت‌.‌ت‌.1361)

بدون عنوان , 1395

ماتادور امضا شده, 1395 رنگ و روغن روی بوم 160 x 140 x 4 cm

گالری کاما | حجت خواجوی | بدون عنوان

حجت خواجوی (ت‌.‌ت‌.1361)

بدون عنوان , 1395

ماتادور امضا شده, 1395 رنگ و روغن روی بوم 150 x 200 x 4 cm

گالری کاما | حجت خواجوی | دموکراسی

حجت خواجوی (ت‌.‌ت‌.1361)

دموکراسی , 1393

آیت ۸ امضا شده, 1393 رنگ و روغن روی بوم 130 x 180 x 4 cm

حجت خواجوی

بدون عنوان - 1391

از مجموعه آیت ۸ رنگ و روغن روی بوم 130 x 90 x 4 cm قاب 138 x 98 x 4 cm امضا شده در پایین چپ CoA no. 1708101247119

تک نسخه و منحصر بفرد

موجود برای فروش

افزودن به سبد خرید

تماس با گالری